Sign In

Cục THADS Bình Định: Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam năm 2022

07/11/2022

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi là Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11), đầu năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã bám sát Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của UBND tỉnh, kịp thời ban hành kế hoạch công tác PBGDPL; thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản Luật, văn bản dưới Luật cho công chức và người lao động, nhất là trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (TDTHAHC); kịp thời phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là những quy định có liên quan đến công tác THADS trong các cơ quan THADS, hưởng đến 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.
  HĐPBGDPL tỉnh kiểm tra công tác PBGDPL tại Cục THADS
 
Trong năm, nhiều văn bản pháp luật được Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện trong Hệ thống THADS tỉnh, trong đó tập trung đi sâu phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác THADS, như: Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2022); Nghi quyết số 23-NQ/BCSĐ, ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026; Thông tư liên tịch số 12/2021/TT-LT/BTP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 29/12/2021 của Bộ Tư pháp, TAND tối cao, VKSND tối cao qui định về phối hợp trong thống kê THADS, TDTHAHC; Thông tư liên tịch số 13/2021/TT-BTP, ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp về qui trình giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS; Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cưỡng lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tư pháp .v.v...

Trong hoạt động thi hành án dân sự, còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động tiếp công dân, trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân, công tác tiếp nhận yêu cầu thi hành án đã tuyên truyền, giải thích quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan theo bản án, quyết định của Tòa án. Thông qua việc tổ chức thi hành án tại cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp, đông người, cơ quan THADS phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, giải thích các qui định pháp luật liên quan đến các quyền và nghĩa vụ về thi hành án dân sự, tạo sự đồng thuận để đối tượng THA tự nguyện thực hiện bản án, quyết định của Tòa án.

Hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ động triển khai, chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nhằm hưởng ứng một cách thiết thực, hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua các Trang thông tin điện tử của Cục, Cổng Thông tin của Tổng cục, của Bộ Tư pháp, Báo Bình Định, Báo Pháp luật Việt Nam thường xuyên tuyên truyền thông qua các tin, bài viết để thông tin về kết quả thi hành án dân sự của địa phương hoặc các qui định mới ban hành liên quan trong lĩnh vực thi hành án dân sự nhằm tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân có liên quan về thi hành án dân sự; chỉ đạo công chức tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật chuyên ngành do các cấp phát động, như cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022; cuộc thi tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp phát động; mở chuyên mục, tiếp nhận các tin, bài viết hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đăng trên Trang Thông tin điện tử Cục THADS tỉnh; các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh cũng đã tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam bằng các câu khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật” v.v…
                                                                              Hoàng Chương

Các tin đã đưa ngày: