Sign In

Bình Định: Hội nghị trực báo công tác THADS Quý I năm 2024

15/01/2024

Ngày 12/01/2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS Quý I năm 2024, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện trong Quý II năm 2024. Hội nghị với sự tham dự của Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị, Kế toán trưởng thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh và đồng chí Nguyễn Lê Kim Ánh, Phó Cục trưởng chủ trì hội nghị.
 

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong Quý I năm 2024. Theo đó, trong Quý I, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã chủ động bám sát kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung các giải pháp sát với yêu cầu công việc, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng số phải thi hành trong Quý I là: 6.110 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 4.133 việc (chiếm 67,64%) và số chưa có điều kiện là 1.977 việc (chiếm 32,36%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 1.726 việc, đạt tỷ lệ 41,76%, tăng 199 việc (tăng 13,03%) và tăng 0,71% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số phải thi hành là 3.070.454.873.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 1.427.385.752.000 đồng (chiếm 46,49%) và số chưa có điều kiện là 1.643.069.121.000 đồng (chiếm 53,51%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong: 95.231.871.000 đồng, đạt tỷ lệ 6,67%, giảm 5.975.780.000 đồng (giảm 5,9%) và giảm 3,01% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2023.

Các cơ quan Thi hành án dân sự đã thực hiện việc tiếp công dân với 17 lượt, tổng số 19 người với 13 vụ việc; đoàn đông người: 01 đoàn, 05 người, 01 vụ việc; Lãnh đạo cơ quan tiếp: 12 lượt, 14 người, 10 vụ việc. Tổng số việc tiếp nhận: 14 việc, gồm: khiếu nại: 01 việc, tố cáo: 01 việc, kiến nghị, phản ánh và yêu cầu giải quyết: 12 việc. Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết: 14 việc; số khác: 0 việc. Kết quả đã giải quyết 13/14 việc thuộc thẩm quyền; còn 01 việc chuyển kỳ sau giải quyết. Trong Quý đã tiếp nhận 03 đơn thư khiếu nại, tố cáo (02 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết. Kết quả: đã giải quyết xong 01/03 đơn, chuyển kỳ sau giải quyết 02 đơn (01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo).

Trong Quý, đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác THADS năm 2024. Theo đó, Cục THADS tỉnh đã kiểm tra toàn diện đối với 02 đơn vị (Chi cục THADS huyện Hoài Ân, Phù Mỹ; kiểm tra các chuyên đề một số đơn vị phù hợp với yêu cầu công tác theo kế hoạch đã ban hành. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra, báo cáo kết quả về Cục Thi hành án dân sự tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả cao hơn; công tác thi đua khen thưởng được phát động và triển khai thực hiện phong trào;  kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và tăng cường hơn trong toàn Hệ thống.

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác Quý I năm 2024, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đề ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh triển khai, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong Quý II:

Thứ nhất, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024; Quyết định số 1229/QĐ-TCTHADS ngày 28/12/2023 của Tổng cục THADS về việc giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2024; Quyết định số 10/QĐ-TCTHADS ngày 02/01/2024 của Tổng cục THADS về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1229/QĐ-TCTHADS ngày 28/12/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS; Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục THADS tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thứ hai, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, Thủ trưởng các cơ quan THADS thực hiện tiếp công dân theo quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ theo đúng quy trình; chú trọng thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra toàn diện, kiểm tra các chuyên đề việc thực các quy định về trình tự, thủ tục về THADS, kịp thời phát hiện, khắc phục những vi phạm, thiếu sót, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi do cố ý. Trên cơ sở kết quả tự kiểm tra, Cục THADS sẽ tiến hành kiểm tra lại kết quả tự kiểm tra của các đơn vị.
Thứ ba, tập trung, quyết liệt thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc thi hành các khoản thu có liên quan đến tổ chức tín dụng có giá trị trên 20 tỷ đồng, có điều kiện thi hành, đã quá 03 năm chưa thi hành xong; kiểm soát chặt chẽ số vụ việc có điều kiện thi hành án, đã ra quyết định thi hành án quá 01 năm chưa thi hành xong, số việc chuyển sổ theo dõi riêng.

Thứ ba, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc; kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch; bảo đảm thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Cục và các Chi cục; tăng cường thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử, quản lý hồ sơ công việc trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy.

Thứ năm, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về THADS nói chung và tự nguyện chấp hành nghĩa vụ thi hành án nói riêng. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ việc phức tạp mới trên địa bàn.

Thứ sáu, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động; tổ chức đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án; đẩy mạnh giải quyết việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc còn tồn đọng trước Tết.
                                                                             Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: