Sign In

Bình Định: Hội nghị đối thoại công chức, người lao động cơ quan THADS năm 2024

15/01/2024

Ngày 12/01/2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (THADS) đã tổ chức Hội nghị đối thoại công chức, người lao động các cơ quan THADS của tỉnh năm 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh.
 

Hội nghị là diễn đàn để công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ; qua đó, tham gia góp ý việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức và người lao động theo các quy chế đã được Hội nghị công chức, người lao động thông qua hàng năm.
 

Với những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2023, tại hội nghị công chức, người lao động đã bày tỏ những chính kiến của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: Trong năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của ngành, địa phương; kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn nên công tác thi hành án dân sự đã đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự. Về việc: Tổng số phải thi hành là 11.486 việc. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 8.083 việc, tăng 735 việc (tăng 10%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 86,15% (tăng 0,6%) so với cùng kỳ năm 2022; vượt 2,85% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao (83,3%). Về tiền: Tổng số phải thi hành là: 2.978.841.036.000 đồng. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 659.316.495.000 đồng, tăng 229.955.560.000 đồng (tăng 53,56%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 51,71% (tăng 3,12%) so với cùng kỳ năm 2022, vượt 5,91% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 45,8%.
 

Để triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh luôn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến công chức và người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, người lao động, hướng đến hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo luôn quan tâm đến công tác cán bộ, chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc; kịp thời bổ nhiệm, bố trí công việc hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường của từng công chức, người lao động; quan tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động. Đã ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tiết kiệm tối đa các khoản chi hành chính, nhằm tăng thu nhập cho công chức, người lao động trong đơn vị. Nhờ đó, đã động viên và tạo sự phấn khởi trong công tác đối với công chức, người lao động; công tác an sinh của ngành luôn được quan tâm thực hiện, đã kịp thời hỗ trợ công chức, người lao động có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, tạo sự gắn kết, sẻ chia, chung sức đồng lòng, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn, thách thức, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Ngoài các nội dung tham gia góp ý, các đại biểu tham dự hội nghị đã kiến nghị đến lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự các giải pháp để tổ chức thi hành án, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự của tỉnh trong năm 2024. Hội nghị đã đề nghị, Lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục quan tâm hơn nữa các chế độ chính sách, nhất là công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, người lao động; thường xuyên quan tâm, động viên đối với công chức, người lao động để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
                                                                                                    Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: