Sign In

ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2017 ĐẾN NAY CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG LÀM VIỆC TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG

22/12/2021

ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2017 ĐẾN NAY CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG LÀM VIỆC TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG
         Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Đoàn Giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương đã tiến hành triển khai công tác giám sát đối với Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2017 đến nay. Tiếp và làm việc với Đoàn có Chi ủy Chi bộ, lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục. Ông Ngô Hoàng Luân, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn dự và chủ trì buổi làm việc.          
(Đ/c Ngô Hoàng Luân-Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy
           phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc)          Thay mặt Chi ủy Chi bộ, ông Nguyễn Văn Lắm, Chi ủy viên - Phó Cục trưởng đã trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2017 đến nay.
(Đ/c Nguyễn Văn Lắm - Chi ủy viên - Phó Cục trưởng trình bày dự thảo báo cáo)
 
           Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Bộ Tư Pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Cục đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Chi ủy chi bộ và tập thể lãnh đạo Cục đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai lồng ghép các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chi ủy chi bộ và tập thể lãnh đạo Cục đã quán triệt chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự và các Chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy Bình Dương về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người cán bộ, công chức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
           Hàng năm, Cục luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện việc kiểm tra , giám sát thường xuyên , giám sát chuyên đề đối với Đảng viên trong Chi bộ và các đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ và kiểm tra đối với cấp dưới và cá nhân có liên quan trực tiếp đến tất cả các khâu dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong tổ chức thi hành án .Trong công tác Tổ chức cán bộ; Tài chính kế toán; Giải quyết khiếu nại, tố cáo,... là một trong những nhiệm vụ cơ bản được cụ thể hóa trong kế hoạch công tác hàng năm của Cục và được triển khai thực hiện tốt. Trong những năm qua, chưa có sai phạm nào liên quan đến các nội dung công tác này.
          Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo cơ quan phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc giám sát thực hiện phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự. Hàng năm, trong kế hoạch kiểm tra Cục có lồng ghép kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại một số Chi cục trực thuộc, qua kiểm tra đã chỉ ra một số nội dung còn hạn chế cần khắc phục.
          Cục đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, trên cơ sở đó thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong kỳ đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 13 đảng viên. Kết quả kiểm tra, giám sát tất cả đảng viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không có đảng viên vi phạm.
Chi ủy lãnh đạo, quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện một cách nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo đúng quy định. Qua công tác thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đều nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập, báo cáo giải trình rõ ràng biến động tăng giảm tài sản.
          Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong việc thực hiện liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, việc sử dụng tài sản công; các quy định của pháp luật phải công khai; công tác tổ chức cán bộ như công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến phê bình của cán bộ, công chức; tổ chức họp và đánh giá cán bộ công chức công khai theo đúng quy định; công khai hoạt động mua sắm tài sản.
          Hằng năm, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nội bộ; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra đối với cấp dưới và với cá nhân liên quan trực tiếp đến tất cả các khâu dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong tổ chức thi hành án; trong công tác tổ chức cán bộ; trong tài chính kế; trong khiếu nại.
Việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ của cán bộ, công chức, viên chức; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp được triển khai thực hiện đúng theo quy định.Trong kỳ chưa có công chức nào vi phạm Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên. Từ năm 2017 đến nay, Cục đã luân chuyển, điều động 26 công chức của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Dương nhằm để đáp ứng nhu cầu công việc và cũng thay đổi vị trí công tác nhằm phòng, tránh tham nhũng trong hoạt động thi hành án dân sự.
            Công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm và đẩy mạnh. Thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Lãnh đạo Cục chỉ đạo tạo điều kiện để người phải thi hành án là các phạm nhân thi hành nghĩa vụ để được xem xét đặc xá hoặc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. Cục và các Chi cục thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện trao đổi thông tin bằng văn bản điện tử theo đúng quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết án kịp thời.      Ngoài ra, Lãnh đạo Cục cũng chỉ đạo tăng cường hoạt động thanh toán tiền thi hành án cho người được thi hành án là cá nhân qua tài khoản. Các quy trình thực hiện nhiệm vụ và quy trình thực hiện các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại phòng tiếp công dân và bảng thông tin của Cơ quan nhằm giúp người dân xem để thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại trong tổ chức và hoạt động.
          Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế cho toàn bộ công chức tại cơ quan.
Về thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng. Từ năm 2017 đến nay, Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Dương đã thụ lý 06 việc với số tiền là 10 tỷ 837 triệu 182 ngàn 376 đồng; đã thi hành xong 03 việc với số tiền 1 tỷ 007 triệu 292 ngàn 597 đồng; còn lại 03 việc với số tiền 9 tỷ 829 triệu 889 ngàn 779 đồng chưa có điều kiện án.
           Để tiếp tục triển khai thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chi ủy Chi bộ và Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đề ra phương hướng, hiệm vụ trong thời gian tới như sau:
          - Thường xuyên chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực, tham nhũng; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCC ngành Tư pháp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên, gắn với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể, tăng cường đoàn kết nội bộ.
          - Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục trực thuộc; tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác nhất là vị trí người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong đó tập trung vào những đơn vị có lượng án lớn; làm tốt công tác đưa đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCC.
          - Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý đối với cán bộ khi có vi phạm; sau kiểm tra phải có biện pháp chấn chỉnh, giải pháp thực hiện không để xảy ra những vi phạm tương tự.
          - Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn và các tồn tại, kiên quyết xử lý khi phát hiện các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham nhũng, quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương.
         - Tiếp tục tranh thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp; Tổng cục THADS; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bình Dương và Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao hàng năm.
          - Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, thực hiện tốt công tác trong việc quản lý điều hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các sai phạm nhằm chấn chỉnh, xử lý ngay tại cơ quan, đơn vị, tuyệt đối không để xảy ra hậu quả pháp lý và phải bồi thường nhà nước.
          - Hàng năm rà soát sửa đổi các nội quy, quy chế của đơn vị đã ban hành không còn phù hợp, chồng chéo, đảm bảo nội quy, quy chế phải chặt chẽ, không tạo ra kẽ hở để tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong THADS.
         - Hàng năm có văn bản chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong đó thông báo đến toàn hệ thống các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương các trường hợp bị xử lý kỷ luật (nếu có) để từ đó rút kinh nghiệm đồng thời tăng cường công tác chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS.
          - Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Cấp ủy, chính quyền địa phương; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức.
          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, quán triệt Luật PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại, tố cáo;… kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bám sát phương châm hành động của Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.
           - Tăng cường chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện tốt việc công khai tài chính, thu chi ngân sách đơn vị; phát huy có hiệu quả vai trò các đoàn thể chính trị - xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, chống tham nhũng.
            Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Ngô Hoàng Luân, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn giám sát chia sẽ những khó khăn của các cơ quan Thi hành án dân sự trong thời gian qua, Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị đầy đủ báo cáo cho Đoàn cũng như giải trình cụ thể các kiến nghị đặt ra của Đoàn, nêu rõ các khó khăn, vướng mắt của cơ quan Thi hành án dân sự. Qua theo dõi, đơn vị đạt được nhiều kết quả tốt, không có vi phạm trong thời gian dài. Đoàn đánh giá cao những nỗ lực của Cục, đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác của ngành, góp phần lớn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, cải cách hành chính, việc đổi mới công nghệ quản lý đã được Cục triển khai thực hiện tốt. Ngoài những kết quả đạt được, Cục cần lãnh đạo tiếp tục tăng cường một số nội dung sau:
          - Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu các cấp có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các quy định trong công tác phòng, chống tham nhũng.
         - Việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng cần tiếp tục đẩy mạnh, thường xuyên cập nhật văn bản mới lên trang thông tin điện tử để công chức, người lao động cùng nghiên cứu, nắm bắt quy định và triển khai thực hiện.
          - Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch cần bám sát vào kế hoạch của Đảng ủy cấp trên để triển khai sát và cụ thể hơn.
          - Lãnh đạo thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản theo đúng quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
(Đ/c Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng phát biểu đáp từ tại buổi làm việc)
 
          Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương thay mặt Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục và toàn thể công chức, người lao động Hệ thống các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương, xin hứa trước các đồng chí Lãnh đạo sẽ luôn chú trọng phát huy những mặt đã làm tốt, không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, ra sức thi đua, sáng tạo, đổi mới trong mọi hoạt động nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự phát triển chung của cả Hệ thống THADS và của tỉnh Bình Dương./.
 
Nguyễn Quang Hòa
Chánh văn phòng Cục THADS tỉnh Bình Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: