Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng Phát động đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024

10/01/2024

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng Phát động đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024
Ngày 09/01/2024, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-CTHADS “Phát động đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024” nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) giao năm 2024.
           Thống kê kết quả thi hành án dân sự 3 tháng năm 2024 cho thấy, kết quả  thi hành án dân sự của Cục THADS TP Đà Nẵng đạt tỉ lệ 23,10% về việc và 1,84% về tiền, tăng 0,43% về việc và giảm 2,93% về tiền so với cùng kỳ năm 2023. Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, chuyển biến cơ bản trong việc hoàn thành các chỉ tiêu THADS trong toàn ngành thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-CTHADS ngày 09/01/2024 “Phát động đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024” tính từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/3/2024 đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn hệ thống Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1229/QĐ-TCTHADS ngày 28/12/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Quyết định số 60/QĐ-CTHADS ngày 08/01/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng về việc giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan THADS thành phố Đà Nẵng năm 2024.
            Theo đó, kết thúc đợt thi đua cao điểm ( từ ngày 01/10/2023 đến hết 31/3/2024), Cục và 7/7 Chi cục THADS trực thuộc phấn đấu nâng cao tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền, cụ thể kết quả Thi hành án dân sự về việc 6 tháng đầu năm 2024  phấn đấu tỷ lệ thi hành xong trên số có điều kiện đạt 55%, kết quả thi hành án dân sự về tiền 6 tháng đầu năm 2024  phấn đấu tỷ lệ thi hành xong trên số có điều kiện đạt 30%.
            Đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 71/CTHADS-NV ngày 09/01/2024 về việc đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan THADS trực thuộc tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác quản lý, điều hành, kịp thời chỉ đạo Chấp hành viên có biện pháp quyết liệt giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Rà soát, xem xét trách nhiệm đối với những vụ việc có điều kiện thi hành trên 01 năm mà chưa có kết quả do thiếu trách nhiệm mà không có lý do chính đáng.
            Đối với đơn vị có kết quả thi hành án về việc và về tiền còn thấp phải tăng cường làm việc, đôn đốc, xử lý trách nhiệm để nâng cao kết quả; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng phải thường xuyên kiểm soát tiến độ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chấp hành viên đẩy nhanh tiến độ thi hành các vụ việc mới thụ lý, có giá trị lớn, ảnh hưởng đến kết quả thi hành án, kịp thời phân loại giá trị thống kê thi hành án, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân nếu để kết quả thấp, không đạt chỉ tiêu được giao.
              Với những biện pháp quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, bằng sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, công chức Cục và các Chi cục trực thuộc, Cục THADS thành phố Đà Nẵng phấn đấu quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng tập trung phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về việc và về tiền trong năm 2024./.
 
                                                                                                                                Nguyễn Xuân Bình
                                                                                                                  Văn phòng Cục THADS TP Đà Nẵng

Các tin đã đưa ngày: