Sign In

Công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp thi đua thực hiện văn hóa công sở

13/08/2019

Công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp thi đua thực hiện văn hóa công sở
Thực hiện kế hoạch của Tổng cục Thi hành án dân sự Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thi đua thực hiện văn hóa công sở. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 438/KH-CTHADS về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
 
Kế hoạch yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thường xuyên, liên tục, thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh trên mọi lĩnh vực công tác.
Về đối tượng, nội dung, tiến độ thi đua, Kế hoạch quy định:
Về đối tượng: là tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị, thành, các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự và cá nhân công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
Về nội dung, tiêu chí thi đua: Đối với tập thể thì thực hiện “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” với những nội dung và tiêu chí như: xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị,… Đối với cá nhân thì thực hiện “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” với các nội dung như: thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm,…
Về tiến độ thực hiện:
- Năm 2019: Ban hành kế hoạch, tổ chức phát động.
- Năm 2020: Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở.
- Năm 2022: Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện.
- Năm 2025: Tổng kết.
Về trách nhiệm thực hiện: Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố và công chức, người lao động của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.
 (Đính kèm Kế hoạch số 438/KH-CTHADS, ngày 12/8/2019 của Cục THADS)


Theo Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: