Sign In

Giấy triệu tập

15/07/2015

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót, đồng thời nâng cao kết quả, hiệu quả công tác nghiệp vụ cho CBCC của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố. Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo hình thức truyền đạt trực tiếp do các báo cáo viên là lãnh đạo Cục và lãnh đạo phòng chuyên môn với thời gian, địa điểm, thành phần cụ thể như sau:
* Thời gian: 1 ngày, ngày 20 tháng 7 năm 2015 (Thứ Hai).
- Sáng từ 7h30  đến 11h00: Tập huấn nghiệp vụ, giải quyết KNTC, Tổ chức cán bộ.
+ Thành phần: Chấp hành viên, Thẩm tra viên Cục THADS tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố.
-  Chiều từ 13h30 đến 17h00: Tập huấn về Kế toán Nghiệp vụ, thống kê thi hành án và Trang thông tin điện tử.
+ Thành phần: Kế toán nghiệp vụ, công chức làm báo cáo thống kê, công chức làm đầu mối Trang Thông tin điện tử của Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố.
* Địa điểm: Tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh, số 126, Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Nhận được Giấy triệu tập này, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự đúng thời gian và thành phần quy định./.
Các tin đã đưa ngày: