Sign In

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai năm 2020

22/11/2019

      Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và pháp luật về thi đua, khen thưởng.
      Thực hiện Quyết định số 413/QĐ-BTP ngày 13/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2019; Kế hoạch số 335/KH-TCTHADS ngày 18/02/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch số 162/KH-CTHADS ngày 19/02/2019 về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 để khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của công chức, người lao động Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh nhằm hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019, với chủ đề: “Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai thi đua siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2019”. Theo đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
      Thực hiện Kế hoạch số 961/KH-TCTHADS ngày 10/4/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự  (19/7/1946-19/7/2019). Ngày 17/4/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 489/KH-CTHADS phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019) đối với Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
      Thông qua các hoạt động phong trào, có trên 96% đơn vị và cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nhằm tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019.
      Hưởng ứng phát động thi đua yêu nước của Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2019, có 23 Tập thể đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó, có 15 Tập thể đăng ký danh hiệu Lao động xuất sắc; Cờ Thi đua Chính phủ: 01 tập thể; Cờ Thi đua ngành Tư pháp: 03 tập thể, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: 01 tập thể; Giấy khen của Tổng cục trưởng: 01 tập thể; Giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh: 22 tập thể. Về cá nhân: Có 213 cá nhân đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 45 cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Đăng ký các hình thức khen thưởng: 01 cá nhân đăng ký Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 04 cá nhân đăng ký Giấy khen của Tổng cục trưởng; 196 cá nhân đăng ký Giấy khen của Cục trưởng.
      Nhờ có sự tổ chức tốt phong trào trào thi đua, thúc đẩy Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019. Đặt biệt là kết quả thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự, cụ thể:
      *Kết quả thi hành án dân sự năm 2019 (Từ ngày 01/10/2018 - 30/9/2019):
      - Về việc: Đến hết tháng 9/2018, số cũ chuyển sang là 6.264 việc; từ 01/10/2018 đến 30/9/2019, thụ lý mới 9.898 việc, tăng 951 việc (10,63%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số thụ lý là 16.162 việc, tăng 1.482 việc (10,095%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại (sau khi ủy thác 103 việc) thì có: 11.881 việc có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 73,98%), tăng 941việc (8,60%) so với cùng kỳ và 4.178 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 26,02%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 9.061 việc, đạt tỷ lệ 76,26% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 6,26%). So với cùng kỳ năm 2018, tăng 758 việc (9,13%) và tăng 0,36% về tỷ lệ.
Số việc chuyển kỳ sau 6.998 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 2.820 việc, so với số việc có điều kiện cùng kỳ năm 2018 (2.637việc) tăng 183việc (6,94%).
       - Về tiền: Đến hết tháng 9/2018, số cũ chuyển sang là 920.215.842 ngàn đồng; từ 01/10/2018 đến 30/9/2019, thụ lý mới 521.283.797 ngàn đồng, tăng 199.953.366 ngàn đồng (62,27%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 1.441 tỷ 499 triệu 639 ngàn đồng, tăng 302.741.112 ngàn đồng (26,59%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại (sau khi ủy thác 79.505.162 ngàn đồng) thì có 598.884.334 ngàn đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 43,97%), tăng 81.292.898 ngàn đồng (15,71%) so với cùng kỳ và 763.110.143 ngàn đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 56,03%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 206.439.079 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 34,47% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, vượt 4,47%). So với cùng kỳ năm 2018, tăng 20.377.729 ngàn đồng (10,95%) nhưng giảm 1,47% về tỷ lệ.
      Số tiền chuyển kỳ sau 1.155.602.856 ngàn đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 392.492.713 ngàn đồng, so với số tiền có điều kiện cùng kỳ năm 2018 (331.530.086 ngàn đồng) tăng 60.962.627 ngàn đồng (18,39%).  
      Với thành tích đạt được trong năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tự chấm 196 điểm, đề nghị Bộ Tư pháp xếp loại A. Đối với các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, trên cơ sở Bảng tự chấm điểm, xếp hạng của các đơn vị; các Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định đối với những tiêu chí thuộc lĩnh vực phòng phụ trách. Cục trưởng quyết định xếp hạng: 11 đơn vị đạt loại A (xuất sắc), 04 đơn vị đạt loại B (tốt) và 02 đơn vị đạt loại C (trung bình).
      Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành quyết định tặng giấy khen cho 05  tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng, 9 tháng và đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019).
      Kết thúc năm 2019, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã công nhận: 18 tập thể, 158 cá nhân lao động tiên tiến; công nhận 13 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và tặng giấy khen cho 06 tập thể, 49 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Được Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 01 tập thể và 04 cá nhân; Tổng cục trưởng tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân. Đề nghị Bộ Tư pháp công nhận 05 tập thể lao động xuất sắc, 02 tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp; đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân.
      Nhìn chung trong năm 2019, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai và các Chi cục huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
      Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét. Trong các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, xuất hiện nhiều điển hình tiến tiến; Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, tăng cường khen thưởng cho công chức, người lao động, tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa. Đã bám sát các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị; khen thưởng đột xuất, thành tích đặc biệt xuất sắc được thực hiện kịp thời, đảm bảo tính biểu dương, tôn vinh.
      Tuy nhiên, phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều, liên tục, có nơi còn hình thức; một số phong trào thi đua chưa xác định rõ mục tiêu, tiêu chí cụ thể, chưa thực sự gắn với lợi ích của người lao động; chưa đi vào chiều sâu, còn lúng túng về đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức. Chất lượng công tác khen thưởng có lúc còn hạn chế, có những trường hợp chưa thật sự tiêu biểu nên sức lan tỏa không cao. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến không được tiến hành thường xuyên, liên tục, cách làm có khi còn đơn điệu…
      Năm 2020 là năm đất nước ta diễn ra những sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội thi đua yêu nước cấp cơ sở, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
      Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng thực chất, hiệu quả, Hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cần tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
      - Tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Gia Lai về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng.
      - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
      - Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; gắn việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
      - Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua
“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;  “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” ; Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”;  “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ,“Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020...
      -Xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân xuất sắc; thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng việc học tập các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác của cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị điều kiện tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X./.


Theo Nguyễn Thành Long

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: