Sign In

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ TÁM, KHÓA XIII

26/01/2024

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ TÁM, KHÓA XIII
Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/ĐUK ngày 29/12/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 
Theo đó, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 42-KH/CB, ngày 19/01/2024 về tổ chức học tâp, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Sáng ngày 26 tháng 01 năm 2024, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang-Phó Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai, quán triệt, tuyền truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ (trừ các đồng chí Lãnh đạo Cục, Cấp ủy viên đã được học tập, quán triệt tại Hội nghị của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối).
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang đã phổ biến, báo cáo Văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 03 Chuyên đề gồm:
- Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
- Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Những Báo cáo chuyên đề của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về: tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về đưa nghị quyết vào cuộc sống, thông qua Hội nghị của Chi bộ đã giúp đảng viên, quần chúng nêu cao tính tự giác trong nghiên cứu, học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định...lần thứ XIII của Đảng, lần XVI của Đảng bộ tỉnh, lần thứ VIII của Đảng bộ khối, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Các tin đã đưa ngày: