Sign In

NHỮNG TỒN TẠI TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2019

19/11/2019

      Kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện (Chi cục) trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hoạt động quản lý thường xuyên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai (Cục THADS tỉnh). Thông qua hoạt động kiểm tra, Cục THADS tỉnh nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm, tồn tại trong hoạt động, công tác thi hành án dân sự của các Chi cục, từ đó giúp các Chi cục thực hiện việc khắc phục, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những sai sót, hạn chế để nâng cao kết quả thi hành án, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, sau khi có Kết luận kiểm tra, các Chi cục được kiểm tra đã thực hiện nghiêm nội dung Kết luận; tiến hành khắc phục những vi phạm, hạn chế; tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với công chức có sai phạm và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra.
      Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành  chính năm 2019, Cục THADS tỉnh đã tổ chức kiểm tra toàn diện đối với các Chi cục THADS cấp huyện gồm: Chư Prông; Mang Yang; Chư Pưh; Pleiku; An Khê và kiểm tra chuyên đề các Chi cục: Đức Cơ; Chư Prông; Phú Thiện; Đak Đoa; Chư Pah. Tất cả các cuộc kiểm tra được tiến hành đảm bảo theo đúng Qui trình kiểm tra trong thi hành án dân sự được ban hành theo Quyết định số 171/QĐ-CTHADS ngày 25/01/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Trong nội dung các Kết luận kiểm tra luôn thể hiện rõ kết quả đạt được và nhận xét, đánh giá kết quả đạt được; nêu rõ những sai sót, vi phạm và có nhận xét, đánh giá, nguyên nhân tồn tại, hạn chế; kết luận cụ thể từng nội dung được kiểm tra, khẳng định những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, vi phạm, xác định rõ tính chất, mức độ sai phạm, hậu quả do hành vi vi phạm gây ra; trách nhiệm của cá nhân, tập thể có vi phạm; yêu cầu có biện pháp khắc phục những sai phạm, tồn tại; kiến nghị kiểm điểm, xỷ lý trách nhiệm và thời gian chấp hành theo yêu cầu của kết luận kiểm tra. Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận kiểm tra công tác thi hành án dân sự trong năm 2019 của một số Chi cục được kiểm tra vẫn có những tồn tại cụ thể sau:
      - Thực hiện không triệt để, đầy đủ nội dung Kết luận kiểm tra; lãnh đạo Chi cục chậm tổ chức quán triệt Kết luận kiểm tra để tiến hành chỉ đạo khắc phục ngay những sai phạm, tồn tại từ đó có biện pháp chấn chỉnh trong hoạt động, công tác.
      - Việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với công chức, lãnh đạo có sai phạm chưa nghiêm túc, còn qua loa, đại khái; nội dung kiểm điểm không thể hiện cụ thể việc kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân để có biện pháp xử lý hoặc đề nghị xử lý theo qui định; hướng khắc phục, chấn chỉnh sai phạm không thể hiện rõ trong nội dung kiểm điểm.  
      - Chậm trễ trong việc báo cáo việc khắc phục, giải trình sai phạm và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm công chức; nội dung báo cáo việc thực hiện Kết luận kiểm tra sơ sài, không đầy đủ, chưa đảm bảo theo yêu cầu.
      Để khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện các Kết luận kiểm tra, các Chi cục trên địa bàn tỉnh cần nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác kiểm tra trong thi hành án dân sự, phải xác định đây là hoạt động hữu hiệu phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại các Chi cục và Cục THADS tỉnh; việc thực hiện triệt để Kết luận kiểm tra là trách nhiệm công vụ buộc phải thi hành đối với đối tượng được kiểm tra. Sau khi nhận được Kết luận kiểm tra, lãnh đạo Chi cục phải thực hiện nghiêm các nội dung trong Kết luận kiểm tra, tổ chức triển khai ngay việc khắc phục những sai phạm, tiến hành tổ chức kiểm điểm, có biện pháp xử lý hoặc đề nghị xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, công chức để xảy ra sai phạm và báo cáo kịp thời việc thực hiện Kết luận kiểm tra theo đúng yêu cầu, kiến nghị.
      Cần phải xử lý nghiêm những Chi cục không thực hiện triệt để nội dung Kết luận kiểm tra; không xem xét khen thưởng thi đua cuối năm đối với những Chi cục chậm trễ trong việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra. Việc xử lý trách nhiệm đối với công chức, Chi cục có sai phạm theo Kết luận kiểm tra phải nghiêm minh và triệt để; kiên quyết xử lý kỷ luật đối với cá nhân, đơn vị có nhiều sai phạm và để lập lại những vi phạm đã được Cục THADS tỉnh thông báo rút kinh nghiệm.


Theo Nguyễn Hữu Đức

Các tin đã đưa ngày: