Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự Quý IV năm 2021

07/10/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự Quý IV năm 2021
Chiều ngày 06 tháng 10 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự Quý IV năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Cục trưởng,  Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Kế toán trưởng thuộc Cục THADS tỉnh và các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
Trong quý IV và cả năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, lan rộng ra nhiều địa phương trong toàn quốc, trong đó tỉnh Hải Dương bị ảnh hưởng nghiêm trọng của làn song thứ 3 (tháng 1 năm 2021); các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh diễn ra, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, song lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hải Dương đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh để triển khai, thực hiện nhiệm vụ đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện, Lãnh đạo Cục tiếp tục thực hiện  chủ trương “hướng về cơ sở” trong công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ có giá trị lớn, vụ việc phức tạp, vụ việc có khó khăn, vướng mắc kéo dài. Kết quả thi hành án năm 2021: Tổng số phải thi hành là 9.334việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 7.581 việc, chiếm 81,22% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện  là 1.734 việc, chiếm 18,78% trong tổng số phải thi hành. Đã giải quyết 6.367 việc, đạt tỉ lệ 83.99%. Vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 1,49%. Tổng số phải thi hành là 1.529 tỷ 277 triệu 619 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 469 tỷ 829 triệu 021 nghìn đồng, chiếm 30,67% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện là 998 tỷ 567 triệu 912 nghìn đồng, chiếm 69,33% trong tổng số phải thi hành; Đã thi hành xong là 207 tỷ 935 triệu 598 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 44,26%, vượt chỉ tiêu của Tổng cục giao là 4,16%. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS năm 2021, cũng còn một số tồn tại, hạn chế: (1) Việc thực hiện các Thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục của một số Lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện, lãnh đạo Phòng chuyên môn chưa được nghiêm túc, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch, lập phương án giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị lớn; (2) Tình trạng sai sót của một số Chấp hành viên trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án còn diễn ra ở các khâu như: việc chậm xác minh, chậm thông báo thi hành án, thu chi tiền THA; chậm cưỡng chế, xử lý tài sản để thi hành án;  (3) Việc chỉ đạo và tổ chức thi hành một số vụ việc thi hành khó khăn, phức tạp,  vụ việc có khiếu nại, tố cáo, vụ việc liên quan đến xử lý tài sản kê biên, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng còn chậm và chưa thực sự quyết liệt...


Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí dự họp đều nhất trí với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, các đồng chí dự họp đều nhất trí với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, tồn tại hạn chế và những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong năm 2022, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thự hiện nhiệm vụ tại đơn vị, đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác THADS, thi hành án hành chính, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ quan THADS trong tỉnh; tham gia, đóng góp ý kiến có trách nhiệm vào các dự thảo tài liệu Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh, đồng thời xây dựng các tài liệu để triển khai công tác năm 2022 của đơn vị mình sao cho chất hượng, thực chất và sát với tình hình thực tế tại địa phương. Các đơn vị có kế hoạch bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ của năm 2022 ngay những ngày đầu tháng 10 năm 2021; tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc các Thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, Công văn số 3032/TCTHADS-TKDLCN ngày 15/9/2021 của Tổng cục THADS và công văn số 1312/CTHADS-KTGQKNTC ngày 29/9/2021 của Cục THADS tỉnh v/v tăng cường các biện pháp tổ chức thi hành án; Thực hiện các kiến nghị được nêu trong Kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát hai cấp đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác THADS tại Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS cấp huyện; Tăng cường hiệu quả công tác quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản công; đảm bảo thực hiện đúng quy định trong công tác kế toán nghiệp vụ cũng như công tác quản lý Kho vật chứng. Rà soát các khoản tiền tồn đọng báo cáo đúng hạn theo yêu cầu của Tổng cục THADS; các đơn vị thực hiện nghiêm túc Công văn số 2118/TCTHADS-NV2  ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Tổng cục THADS, trường hợp giao vật chứng, tài sản tạm giữ không có kết luận giám định, thì đề nghị Cơ quan Công an thực hiện việc giám định và bổ sung kết luận giám định. Thực hiện việc bổ sung lý lịch công chức, việc kê khai tài sản, đánh giá công chức, người lao động và chấm điểm các cơ quan THADS, đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan, theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, người lao động; tăng cường chấn chỉnh kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; nâng cao uy tín, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho Chấp hành viên, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ, về quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác THADS, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; Thực hiện Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ năm 2021 đã đề ra; tăng cường hơn nữa công tác tự kiểm tra phải thực chất, khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế trong qúa trình kiểm tra theo Quy chế kiểm tra của Tổng cục THADS; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến hoạt động THADS; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan trong Khối Nội chính, đặc biệt là với các cơ quan: Công an, VKS, Tòa án; Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế, nhất là Quy chế làm việc trong đó lưu ý việc kiểm soát các hoạt động của Chấp hành viên khi đi hoạt động công vụ ngoài trụ sở cơ quan, kiểm soát trình tự, thủ tục thi hành án, các hoạt động kê biên, thẩm định giá, bán đáu giá của Chấp hành viên, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch, phương án giải quyết của Chấp hành viên đảm bảo đúng pháp luật; Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công chức, người lao động trong cơ quan; quan tâm làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể tại các cơ quan THADS, nhằm phát huy sức mạnh của các tổ chức này trong việc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị
 
                                                                                                                              Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: