Sign In

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019

31/01/2019

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
Chiều ngày 29/011/2019, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019.
 Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương và đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng ĐUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã tới dự; cùng với sự tham dự đầy đủ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ cũng có mặt đầy đủ. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị.
           
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Cao Văn Lập, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Cục THADS tỉnh. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo và các báo cáo;...Đánh giá chung năm 2018, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội II của Đảng bộ, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động để lãnh đạo, chỉ đạo; đã phát huy tốt ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, có chất lượng và hiệu quả. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Cục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; chú trọng lãnh đạo phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiếp tục chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện, phấn đấu. Năm 2019 là năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các cấp ủy cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Cục THADS tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, Đảng ủy xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của năm 2019 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong năm 2019.
            Đ/c Cao Văn Lập, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận dân chủ, thống nhất cao về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác XD Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Cục THADS tỉnh. Tuy nhiên, việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết năm 2018 có việc thiếu quyết liệt và hiệu quả chưa cao, chưa đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ về THADS được giao do nguyên nhân khách quan...
 
         
 
Các đại biểu tham dự đã thảo luận dân chủ, thống nhất cao về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác XD Đảng
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cục THADS tỉnh đạt được năm 2018. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đề nghị Đảng bộ Cục THADS tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội các cấp ủy Đảng để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.
          
Đ/c Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cục THADS tỉnh đạt được.

Bên cạnh đó, đồng chí Đặng Thị Kim Thanh đề nghị Đảng bộ Cục và các chi bộ trực thuộc cần triển khai, hướng dẫn và giám sát việc đăng ký tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đăng ký trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
    
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí Thư Đảng ủy, Cục trưởng trân trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu các Chi bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ năm 2019 như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính; triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác THADS; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” năm 2019 với chuyên đề “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, pháp huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”; thực hiện Kế hoạch số 115-KH-TU ngày 09/11/2018 của Tỉnh ủy Hải Dương; chỉ đạo các Chi bộ hướng dẫn đảng viên xây dựng và giám sát việc thực hiện các nội dung đăng ký nêu gương, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2019; thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS; triển khai và thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 27/12/2018 của Tỉnh ủy Hải Dương về nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019; nêu cao vai trò của người đứng đầu theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn năm 2019, phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu các Chi bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ năm 2019
 
Đặc biệt, đồng chí Bí Thư Đảng ủy Cục đề nghị các chi bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch sinh hoạt chuyên đề bám sát với kế hoạch công tác năm của từng Chi bộ trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xây dựng quy hoạch cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS theo Nghị quyết của Quốc hội, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm 2019./.

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Tươi
                                                                                                                                            Chi bộ Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: