Sign In

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

02/10/2015

Ngày 18/7/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Ngày 18/9/2015, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1676/QĐ-BTP ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.
 
 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2015, thay thế 3 nghị định đó là: Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự và Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP. Có thể nói, đây là lần đầu tiên một nghị định hướng dẫn của Chính phủ về công tác thi hành án quy định, chi tiết và hướng dẫn tổng thể cả về thủ tục thi hành án dân sự; hệ thống tổ chức cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự; các chức vụ, chức danh tư pháp trong các cơ quan Thi hành án dân sự… Với rất nhiều điểm được quy định mới, chắc chắn Nghị định số 62/2015/NĐ-CP sẽ tạo nhiều thuận lợi cho cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên trong quá trình việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                                               VP
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: