Sign In

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, NHIỆM VỤ THEN CHỐT, NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI

09/07/2021

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, NHIỆM VỤ THEN CHỐT, NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI
Trong 5 năm qua, công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự luôn được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự đặc biệt quan tâm, được xác định là nhiệm vụ đột phá trong toàn ngành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nhiều quy định, quy chế được hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung để thể chế hóa các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm cơ sở thực hiện đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn.
Trên cơ sở đánh giá toàn diện các mặt, chỉ ra tồn tại, hạn chế, những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; xác định công tác tổ chức, cán bộ là nhiệm vụ then chốt, yếu tố con người quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ngành tại địa phương. Trong những năm qua, Đảng ủy và Lãnh đạo Cục THADS thành phố Hải Phòng luôn tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, coi đây là khâu đột phá để nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, cải thiện vị trí xếp hạng của Bộ Tư pháp đối với các cơ quan thi hành án dân sự thành phố. Quán triệt tinh thần trên, công tác tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã tổ chức thực hiện từng bước, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là kịp thời kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn; Việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động, biệt phái, bổ nhiệm cán bộ, chuyển đổi vị trí thực hiện quyết liệt, phù hợp đối với từng đơn vị, năng lực từng cá nhân, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả công tác, như: kiên quyết thay thế, bố trí đối với cán bộ, công chức, kể cả người đứng đầu một số đơn vị có kết quả công tác đạt tỷ lệ thấp, vai trò lãnh đạo, quản lý và tinh thần trách nhiệm hạn chế, uy tín kém, đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ liên tiếp trở lên, nhất là đối với cấp trưởng. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục quận, huyện đã phát huy hiệu quả rõ rệt, bảo đảm chất lượng về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức lối sống, năng lực quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đó là những nét mới mang tính đột phá trong thời gian qua.
Đến nay, tổ chức bộ máy các cơ quan THADS được kiện toàn, chất lượng được nâng lên, từng chức danh chuyên môn được bố trí cơ bản phù hợp với Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống cơ quan THADS ( công chức toàn thành phố đang thực hiện là 185/190 biên chế được giao, trong đó 94 Chấp hành viên (03 Chấp hành viên Cao cấp, 32 Chấp hành viên trung cấp và 59 Chấp hành viên sơ cấp), 17 Thẩm tra viên, 24 Kế toán, 29 Thư ký, 05 Chuyên viên, 14 Văn thư, 02 công chức khác; đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý của Cục và các Chi cục trực thuộc hiện có: Cục trưởng, 03 Phó Cục trưởng, 05 Trưởng phòng, 09 Phó trưởng phòng; Chi cục quận, huyện có 15 Chi cục trưởng, 29 Phó Chi cục trưởng ). Có thể khẳng định vai trò, uy tín, vị thế cơ quan THADS thành phố ngày càng được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực thực hiện công vụ của công chức thi hành án ngày một nâng cao, nội bộ đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt và ngày càng đi vào nề nếp; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục đổi mới có hiệu quả. Đặc biệt, là nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng, tinh thần chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức, ý thức trách nhiệm, mục tiêu nhiệm vụ của cán bộ công chức các cơ quan thi hành án dân sự được nâng lên rõ rệt.
 Xác định trong năm 2021- năm đầu, năm bản lề của công tác cán bộ, cần phải quan tâm tới công tác nhân sự cho cả giai đoạn 2021-2026, ngay từ đầu năm, Đảng ủy cơ quan và lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tập trung cao chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều nội dung công tác cán bộ quan trọng, trong đó công tác quy hoạch, công tác đào tạo bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác được quan tâm hàng đầu. Trong 08 tháng đầu năm 2021, công tác cán bộ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, cụ thể như: đã triển khai các bước về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2021-2026, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức tiếp tục được đẩy mạnh, việc đào tạo bồi dưỡng gắn với chức danh, gắn với quy hoạch ( Quyết định cử 54 công chức lãnh đạo, công chức trong diện quy hoạch tham gia Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; 27 công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ ); tiếp tục thực hiện điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác đối với 07 Phó Chi cục trưởng, 05 kế toán, 08 công chức là Chấp hành viên, Thư ký thi hành án, biệt phái 01 Chấp hành viên; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 02 Chi cục trưởng, 04 Phó Chi cục trưởng, 02 Phó trưởng Phòng chuyên môn thuộc Cục và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đối với 01 Chi cục trưởng, 01 Phó Chi cục trưởng.
 Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn và ý nghĩa quyết định của công tác cán bộ đối với sự thành bại của cách mạng. Người từng nói: “ Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém ”, “ Cán bộ là cái gốc của mọi công việc ”. Do vậy, phải đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, xây dựng được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt. Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021), ôn lại những bước phát triển và truyền thống ngành thi hành án dân sự, từng cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan THADS thành phố chúng ta tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành. Đó là sự trung thành tuyệt đối với đường lối của Đảng, với Tổ quốc; đó là sự tận tuỵ vì sự nghiệp xây dựng Nhà nước vững mạnh, là ý chí quyết tâm, không chịu lùi bước trước mọi khó khăn, gian khổ. Chúng ta tự hào về những kết quả mà ngành Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua.


Theo Trần Công Chu- Trưởng Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: