Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2024

18/12/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2024
     Sáng ngày 15/12/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024. Hội nghị triệu tập toàn thể lãnh đạo và công chức các cơ quan THADS trong tỉnh.
 
     Ngay từ những ngày đầu năm công tác, các cơ quan THADS trong tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phù hợp tình hình thực tiễn trên địa bàn, thực hiện kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi hành án của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý; chỉ đạo tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, quản lý chặt đối với việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, tự kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Kết quả thi hành án đạt tỷ lệ 82,36% về việc và 59,35% về tiền (tăng 13,05% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục giao).


 
     Bên cạnh kết quả đạt được, toàn tỉnh chưa đạt chỉ tiêu về việc; một số việc xác minh điều kiện thi hành án còn chậm, chưa chặt chẽ; có việc đã xây dựng kế hoạch nhưng chưa tổ chức cưỡng chế; tỷ lệ giải quyết đối với loại án kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng, thu hồi nợ chưa đạt yêu cầu. Cơ quan THADS gặp khó khăn do không chủ động được thời gian trong phối hợp với cơ quan Công an tổ chức cưỡng chế thi hành án, có đơn vị chưa xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng để bảo quản tang vật nên rất khó khăn trong việc tiếp nhận và bảo quản vật chứng.
      Hội nghị đã thảo luận, đánh giá thực trạng công tác THADS tại các đơn vị và đề ra giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
 

 
     Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác năm 2023, đồng chí Cục trưởng Hoàng Văn Tuệ yêu cầu các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố tập trung xây dựng kế hoạch công tác, đề ra giải pháp thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cá bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; Tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; Giám sát chặt chẽ, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản; Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện các thiếu sót, sai phạm trong tổ chức thi hành án, trong công tác cán bộ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…. 

 
     Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục đã trao các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2024./.
- Hồng Tính -

Các tin đã đưa ngày: