Sign In

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018

09/02/2018

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018
Sáng ngày 08/02/2018, Văn Phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố; các đồng chí Lãnh đạo Cục; lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và công chức, người lao động Văn Phòng Cục.
Năm 2017, công tác Văn phòng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, bên cạnh đó Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên chú trọng bám sát thực thực hiện nghiêm túc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Quy chế làm việc, các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo, đặc biệt là bám sát, thực hiện đúng Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục đã được Tổng cục THADS phê duyệt và Kế hoạch công tác năm 2017 của Văn phòng được Cục trưởng phê duyệt, đồng thời thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương thức làm việc đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Vì vậy, kết thúc năm công tác 2017, Văn phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch đã đề ra, công tác Văn phòng được tổ chức trật tự, khoa học, nền nếp hơn trước, cụ thể:
 Về công tác tham mưu, tổng hợp: Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Văn phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo Cục quán triệt, triển khai đến các đơn vị và yêu cầu cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện nghiêm các nội dung của Quy tắc ứng xử, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu đi đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định của Thành phố với tinh thần: “Kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”. Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội, Văn phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo Cục ban hành Kế hoạch thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan thi hành án dân sự của thành phố Hà Nội. Đồng thời, Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục THADS Thành phố đã được Tổng cục THADS và UBND Thành phố phê duyệt, Văn phòng tiếp tục tham mưu cho các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS quận, huyện, thị xã trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với đặc thù công tác và tình hình của mỗi đơn vị nhưng vẫn phải bảo đảm sự thống nhất về hình thức, cơ cấu nội dung chủ yếu gửi về Cục phê duyệt (đối với Kế hoạch công tác của các Chi cục THADS trực thuộc phải xin ý kiến của UBND cùng cấp). Bên cạnh đó, Văn phòng đã chủ động tham mưu phối hợp với Phòng Nội chính- Ban Nội chính Thành ủy, Phòng Nội chính Văn phòng UBND TP dự thảo Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính; dự thảo Kế hoạch của UBND TP thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS.
Công tác báo cáo-thống kê cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, trong việc tổng hợp xây dựng báo cáo đã chú ý so sánh, đánh giá, nhận định, đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác nghiệp vụ. Trong năm 2017, Văn phòng đã xây dựng nhiều báo cáo quan trọng phục vụ các buổi làm việc của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục, Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố, báo cáo Đoàn Kiểm tra công tác cải cách tư pháp đạt yêu cầu và đúng thời hạn lãnh đạo Cục yêu cầu.
Công tác văn thư - lưu trữ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiếp nhận, quản lý, bảo quản, chuyển tiếp, đánh máy, sao gửi, lưu trữ văn bản theo đúng quy trình tạo điều kiện thuận lợi trong việc sử dụng, tra cứu phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công tác bảo vệ cơ quan có nhiều chuyển biến tích cực, lái xe sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh, phục vụ kịp thời nhiệm vụ cơ quan.
Bên cạnh những kết quả đạt được,Văn phòng với nhiều mảng công việc nhưng công tác tham mưu là chính, nhưng có lúc, có việc tham mưu còn chậm; nhiều mảng việc của Văn phòng còn có thiếu sót hoặc chất lượng chưa cao: công tác Kho vật chứng còn sai phạm; việc dự thảo Quyết định thi hành án của Văn phòng một số trường hợp còn sai sót; báo cáo- thống kê chất lượng chưa cao, một số loại báo cáo còn chậm thời hạn; công tác Văn thư lưu trữ chưa thực sự quy củ, nền nếp. Công tác bảo vệ, vệ sinh cơ quan có nhiều việc phải rút kinh nghiệm.
Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Cục đã quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động thuộc đơn vị Kế hoạch công tác năm 2018 của Văn phòng Cục và Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018; công chức Văn phòng Cục tham gia phát biểu ý kiến biểu thị quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời làm rõ thêm nhiệm vụ công tác Văn phòng, nêu lên những hạn chế, khuyết điểm; phân tích nguyên nhân, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị cụ thể đối với công tác Văn phòng Cục trong thời gian tới.

 
 
Đ/c Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS Thành phố đánh giá cao những thành tích mà Văn phòng Cục đã đạt được, trong năm 2017 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Văn phòng Cục đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu triển khai và thực hiện đồng bộ trên tất cả các nhiệm vụ được giao; đồng chí Cục trưởng cũng đã chia sẻ những khó khăn đối với cán bộ, công chức Văn phòng, đặc biệt lượng án thụ lý đầu vào tăng cao trong thời gian gần đây; đồng thời phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần phải khắc phục.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị

 Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục duy trì, phát huy và nâng cao hiệu quả phối hợp, khắc phục những tồn tại hạn chế, bám sát phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, chủ đề của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, với phương châm “Trách nhiệm, tận tụy, tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, Cục trưởng đề nghị lãnh đạo và công chức Văn phòng Cục cần phải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Cục và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch công tác đã đề ra và kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ phát sinh đột xuất; (ii) Công tác tham mưu, tổng hợp cần phải nâng tầm, chủ động và toàn diện hơn. Văn phòng phải thực sự là đơn vị “canh cửa” cho Lãnh đạo Cục ở cả đầu vào và đầu ra, giúp Lãnh đạo Cục theo dõi được các nhiệm vụ, thời hạn công việc, kể cả các việc về nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc tham mưu xây dựng, triển khai các Kế hoạch, Chương trình công tác phải bám sát các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; (iii) Công tác ra quyết định thi hành án phải đảm bảo tính chính xác, linh hoạt, chủ động kịp thời đề nghị TAND Thành phố chuyển giao bản án để ra các Quyết định chủ động đối với các bản án, quyết định nói chung, trong đó quan tâm lưu ý đối với các vụ việc án kinh tế, tham nhũng có giá trị lớn để kịp thời ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành thu hồi tài sản cho Nhà nước, doanh nghiệp; (iv) Công tác một cửa, tiếp dân nhận đơn cần cải tiến phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, giải quyết kip thời các công việc phát sinh; (v) Định kỳ kịp thời việc lấy chữ ký của 3 ngành đối với các báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC; (vi) Công tác văn thư, lưu trữ: thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác đã đề ra, chủ động rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình, hướng dẫn thực hiện công tác văn thư lưu trữ; lập hồ sơ công việc, quản lý hồ sơ, tài liệu của cơ quan; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tầi liệu lưu trữ và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ hiệu quả, đúng quy định.
 
 
Đ/c Đàm Thị Kiều Oanh - Chánh Văn phòng Cục THADS kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đàm Thị Kiều Oanh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Cục. Trên cơ sở những ý kiến chỉ đạo của đồng chí, Văn phòng Cục sẽ tổ chức quán triệt sâu sắc với tinh thần trân trọng tiếp thu để công tác Văn phòng năm 2018 có những chuyển biến tích cực hơn, rõ nét hơn, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, phối hợp hiệu quả với các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác; phát huy tính tích cực, chủ động, của công chức vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao một cách thực chất, hiệu quả trong từng công việc cụ thể./.
Nguyễn Văn Dụng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: