Sign In

Hội nghị cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội năm 2018, thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”

30/01/2018

Hội nghị cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội năm 2018, thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”
Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 01/KH-CĐCTHA ngày 09/01/2018 của Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.
 
Ngày 26/01/2018, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
Tại Hôi nghị các đại biểu đã nghe Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội - Lê Quang Tiến trình bày Báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đạt được trong năm 2017, cụ thể: Cục đã quán triệt đầy đủ, kịp thời có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo thành phố Hà Nội đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với đặc điểm tình hình của Thủ đô, đồng thời đã triển khai thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 93/KH-CTHADS ngày 27/4/2017 về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; toàn thể công chức ký cam kết thực hiện nghêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức về ý thức trách nhiệm trong việc tiếp công dân, về đạo đức nghề nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức thực thi chế độ công vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí nỗ lực cao để lãnh đạo, quản lý và điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ, quan tâm giải quyết bức xúc của công dân và các dư luận do báo chí phản ánh. Các sai phạm khi phát hiện đều được xem xét, có biện pháp xử lý phù hợp. Từ những giải pháp và biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, các lĩnh vực công tác của Cục và toàn Thành phố đã có những bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng từ công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả thi hành án dân sự toàn thành phố cao hơn năm 2016 và đảm bảo thực chất.
 
Đ/c Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Về việc: Tổng số thụ lý là 44.791 việc, số có điều kiện thi hành là 33.806 việc, số thi hành xong là 26.284 việc, đạt tỷ lệ 80% trên số việc có điều kiện thi hành, vượt 10% so với chỉ tiêu được giao.

Về tiền: Tổng số thụ lý là 22.618.414.936.000 đồng, số có điều kiện thi hành là 13.027.341.345.000 đồng, số thi hành xong là 4.018.992.594.000 đồng, đạt tỷ lệ 30,9%, vượt 0,9% so với chỉ tiêu được giao.
Giảm án tồn: Số việc chuyển kỳ sau 17.268 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 6.522 việc, so với số việc có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (7.127 việc) giảm 605 việc (giảm 8,5%).

Việc thực hiện một số chỉ tiêu khác theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về Chỉ tiêu về “Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật”: các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp Thành phố ra quyết định thi hành án dân sự đảm bảo đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật. Chỉ tiêu về “bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành”: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thường xuyên chỉ đạo các đơn vị và Chấp hành viên rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Kết quả kiểm tra cho thấy việc rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án của các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp Thành phố cơ bản đạt yêu cầu đặt ra. Chỉ tiêu “Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án”: Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra để kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý tình trạng vi phạm pháp luật. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã thành lập các Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra hồ sơ của Chấp hành viên tại Cục và tại các Chi cục Thi hành án dân sự, từ đó kịp thời phát hiện những tồn tại thiếu sót, kiến nghị khắc phục và thông báo kết quả kiểm tra đến Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã để phối hợp chỉ đạo. Trong năm 2007, Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Cục đã nhận là 421 đơn (318 đơn khiếu nại, 103 đơn tố cáo). Kết quả giải quyết, xử lý: 409 đơn khiếu nại tố cáo (312 đơn khiếu nại, 97 đơn tố cáo) đạt 97 %. Các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ công chức đều được thực hiện đúng quy định, đúng thời gian đảm bảo quyền lợi cho người lao động; việc bổ nhiệm, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức được thực hiện nề nếp, đúng quy trình, quy định của ngành và của pháp luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thực hiện, số công chức cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đều đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

 
Đ/c Vũ Hồng Dương – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh việc phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội xác định một số phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể: Triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Bộ Tư pháp, Quyết định giao chỉ tiêu của Tổng cục THADS, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính” và Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Thành ủy Hà Nội. Tiếp tục triển khai thực hiện 09 chương trình công tác lớn của Thành phố, thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 5 năm 2016-2020 của UBND Thành phố. Tiếp tục lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao năm 2018, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 72% về việc, trên 32 % về tiền, giảm ít nhất 3% số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau.  Tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và Quy chế dân chủ tại cơ quan. Thực hiện có hiệu quả việc phân công Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác THADS tại địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém. Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác THADS trên địa bàn Thủ đô. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức của Cục và các Chi cục, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng trong đó tập trung vào những địa bàn, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém. Tập trung rà soát, đánh giá, làm rõ hơn nữa thực trạng về đội ngũ cán bộ (nhất là người đứng đầu), từ đó có phương án chính xác về công tác cán bộ trong năm 2018 và định hướng những năm tiếp theo. 100% các đơn vị phải ban hành và thực hiện việc tự kiểm tra ít nhất 2 lần/ năm, Cục kiểm tra toàn diện đối với 20/30 Chi cục, tăng cường kiểm tra công tác thụ lý, xác minh, phân loại hồ sơ thi hành án, đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm kiểm tra; kết luận kiểm tra đảm bảo chính xác, kịp thời, làm rõ những ưu điểm, nhược điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh những cấn bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm nhằm nâng cao trách nhiệm, trật tự, kỷ cương, tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác THADS trên địa bàn thủ đô. Làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay tại nơi phát sinh; tổ chức xác minh, đối thoại đảm bảo việc giải quyết đúng thời hạn, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định, không để tình trạng chậm xử lý, kéo dài vòng vo. Yêu cầu Chi cục trưởng Chin cục THADS quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chế độ trực tiếp tiếp công dân định kỳ.  Thực hiện nghiêm các quy định về công tác văn thư lưu trữ, đặc biệt là về lập hồ sơ công việc theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 7/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử và Quyết định số 613/QĐ-TCTHADS ngày 07/8/2015 của Tổng cục THADS về việc ban hành các quy trình nghiệp vụ lưu trữ  trong hệ thống thi hành án dân sự. Thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án dân sự. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nề nếp, hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nâng cao hiệu quả hỗ trợ trực  tuyến thi hành án. Thực hiện quy chế phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị trong cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố, nhất là tổ chức Công đoàn; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức và tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động công tác nữ công, công tác Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội luật gia của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ngày càng phát triển và vững mạnh.
 

 
Tiếp theo Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào cán bộ công chức, người lao động và hoạt động công đoàn năm  2017; Báo cáo công khai tài chính của cơ quan Cục; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội năm 2017.

Hội nghị cũng đã nghe 04 tham luận đại diện các Tổ Công đoàn, đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

Sau phần tham luận của đại diện các Tổ công đoàn, mặc dù không có ý kiến thắc mắc, các vấn đề tồn tại cần giải đáp. Đoàn chủ tịch cũng đã ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức về các nhiệm vụ công tác trong năm 2018. Đồng chí Lê Quang Tiến – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến: Đề nghị Công đoàn Cục đổi mới phương pháp hoạt động, các phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ cần được tiếp tục đẩy mạnh. Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương và nội quy quy chế của cơ quan, phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng cơ quan ổn định và phát triển.

 

 
Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội năm 2018. Cán bộ công chức, Đoàn viên công đoàn nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; chấp hành tốt quy chế làm việc của cơ quan và quy định về giờ giấc, thời gian làm việc; thực hiện tốt Chỉ thị 02 của Bộ Tư pháp về việc “cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp không uống rượu bia trong giờ làm việc”; “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội”; thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố Hà Nội.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí  Vũ Hồng Dương – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2017, toàn thể cán bộ công chức cơ quan Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các chỉ tiêu trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 đã đề ra./.
                                                                    Hữu Triều
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: