Sign In

Thực tiễn công tác ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

09/03/2016

Việc xác minh điều kiện thi hành án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng  làm căn cứ cho việc tổ chức thi hành Bản án, Quyết định thi hành án theo quy định của Pháp luật. Tuy nhiên, các quy đinh của pháp luật thi hành án dân sự năm 2008 chưa có quy định cụ thể cơ chế ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án vì vậy trong quá trình tổ chức thi hành án nhiều trường hợp đương sự tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án nhưng chấp hành viên tổ chức thi hành không biết được do tài sản, trụ sở kinh doanh của người phải thi hành án ở nhiều địa phương khác nhau theo quy định Luật Thi hành án được sửa đổi bổ sung năm 2014 Cơ quan thi hành án có thể ủy quyền cho cơ quan thi hành án nơi người phải thi hành án có tài sản, cư trú, làm việc hoặc có trụ sở để xác minh điều kiện thi hành án dân sự.
Trong phạm vi bài viết tôi xin được trao đổi về " Trường hợp ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án" Rất mong được sư góp ý của các đồng chí để thống nhất trong việc tổ chức thi hành.
          1. Cơ sở áp dụng ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án:
          - Pháp luật quy định về trường hợp ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án dân sự  theo quy định tại khoản 3, Điều 44 Luật Thi hành án được sửa đổi bổ sung năm 2014"Cơ quan thi hành án có thể ủy quyền cho cơ quan thi hành án có thể ủy quyền cho cơ quan thi hành án nơi người phải thi hành án có tài sản, cư trú, làm việc hoặc có trụ sở để xác minh điều kiện thi hành án dân sự".
          - Được hướng dẫn thi hành tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 62/ 2015/ NĐ- CP ngày 18/7/2015 của Chính Phủ "Trường hợp cần làm rõ thông tin về tài sản, nơi cư trú, nơi làm việc hoặc có trụ sở của người phải thi hành án hoặc các thông tin liên quan đến việc thi hành án thì Thủ trương cơ quan thi hành án dân sự có thể ủy quyền xác minh cho cơ quan thi hành án dân sự nơi có thông tin trên".
          2. Thực tiễn những thuận lợi, khó khăn trong việc ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án.
          - Thực tiễn những thuận lợi.
           Cơ quan thi hành án việc cần làm rõ thông tin của người phải thi hành án thực hiện ủy quyền xác minh thi hành án sẽ làm giảm chi phí, công sức trong việc xác minh, Cơ quan thi hành án nhận ủy quyền xác minh thi hành án trong địa bàn của mình có nhiều thuận lợi trong công tác phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền để xác minh điều kiện của người phải thi hành án.
          Về kết quả xác minh điều kiện của người phải thi hành án nhằm tránh việc tẩu tán tài sản, trốn khỏi địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ kinh doanh để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án; đồng thời còn làm căn cứ tổ chức thi hành và kết thúc thi hành án.
          - Thực tiễn những khó khăn trong ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án như chúng ta biết các thông tin cần làm rõ không thuộc địa giới hành chính của cơ quan thi hành án dân sự ủy quyền việc tiếp nhận của cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy quyền chậm triển khai xác minh thông tin của người phải thi hành án.
          + Về thời hạn xác minh thi hành quy định tại khoản 1, Điều 44 Luật Thi hành án được sửa đổi bổ sung năm 2014 là 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án thì chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay nhưng theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 62/ 2015/ NĐ- CP ngày 18/7/2015 của Chính Phủ " Đối với việc xác minh tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký sở hữu thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh cho cơ quan thi hành án đã ủy quyền là 30 ngày, kể từ ngày nhận được ủy quền. Trường hợp việc xác minh tài sản gặp khó khăn phức tạp thì thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh cho cơ quan thi hành án đã ủy quyền có thể kéo dai nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được ủy quền. Đối với việc xác minh các loại tài sản và thông tin khác thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh cho cơ quan thi hành án đã ủy quyền là 15 ngày, kể từ ngày nhận được ủy quền" Do vậy, Chấp hành viên tổ chức thi hành để bảo đảm thi hành theo luật định áp dụng việc xác minh điều kiện thi hành án trực tiếp tại nơi người phải thi hành án có tài sản, nơi cư trú, nơi làm việc hoặc có trụ sở gây tốn kém về phí, công sức cho việc xác minh.
          + Về chi phí cho việc xác minh thông tin chưa có quy định cụ thể cơ quan ủy quyền hay cơ quan nhận ủy quyền phải chi phí trong việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.
          3. Để nâng thực hiện có hiệu quả việc ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án cần phải có sự chỉ đạo sâu sát trong ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án.Thủ trưởng của cơ quan thi hành án dân sự ủy quyền và nhận ủy quyền xác minh thông tin .Về chi phí xác minh theo ủy quyền cần có nhưng qui định cụ thể và thồng nhất của cơ quan có thẩm quyền  đối với các khoản chi phí xác minh trên.
Trong công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan cần phải phối hợp kịp thời và chặt chẽ để nâng cao kết quả xác minh.
          Trên đây là ý kiếm tôi xin được trao đổi và góp ý của đồng nghiệp để việc thực hiện ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án có hiệu quả.
Nguyễn Xuân Đạt

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: