Sign In

Cục THADS Hà Tĩnh tổ chức sơ kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn.

03/10/2017

Cục THADS Hà Tĩnh tổ chức sơ kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn.
Chiều ngày 28/9/2017, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội nghị sơ kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn.
Với vai trò tham mưu và giúp việc các lĩnh vực cho Lãnh đạo đơn vị, các phòng chuyên môn của Cục THADS tạo nên xương sống cho hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của các cơ quan THADS trong toàn tỉnh. Chất lương hoạt động của các phòng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý, điều hành cũng như toàn bộ các mặt công tác khác. Chính vì vậy, việc đánh giá lại mức độ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục để sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan là cần thiết, nhất là trong tình hình yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao như hiện nay.

Chiều ngày 28/9/2017, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội nghị sơ kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn. Hội nghị do đồng chí Cục trưởng Cục THADS Hà Tĩnh và đồng chí Trưởng phòng Tổ chức, cán bộ chủ trì với sự tham gia của toàn thể CBCC Cục THADS Hà Tĩnh.

 

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, Văn phòng, hội nghị đã thông qua 4 tham luận về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng. Trong đó, nội dung các tham luận đã chỉ rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại cụ thể của các phòng thuộc Cục, đồng thời nêu các giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

CBCC tham dự hội nghị đã tích cực tham gia thảo luận, góp ý về những tồn tại, hạn chế, các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các phòng.

Trên cơ sở các tham luận và ý kiến của CBCC tham dự hội nghị sơ kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, đồng chí Cục trưởng đã nêu các mặt ưu, nhược trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn Cục THADS Hà Tĩnh từ năm 2013 đến năm 2017 bao gồm 25 nhiệm vụ công tác thực hiện tốt, 19 nhiệm vụ công tác thực hiện chưa tốt và 3 nhiệm vụ cần được bổ sung vào quyết định phân công nhiệm vụ của các phòng.

Thông qua hội nghị này, các phòng thuộc Cục THADS Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ hiệu quả hơn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

 
Phạm Trường Chinh, Văn phòng Cục THADS tỉnh
 

Các tin đã đưa ngày: