Sign In

Triển khai sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID trong hệ thống THADS tỉnh Hậu Giang

31/10/2023

Căn cứ Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện theo Công văn số 1252/TCTHADS-NV3 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID trong hệ thống Thi hành án dân sự và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh về việc triển khai sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID đối với công chức, người lao động trong hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang. Cục THADS tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức và người lao động được biết và thực hiện nội dung sau:

Theo quy định tại khoản 8, Điều 13, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP “Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử”. Để tạo thuận lợi trong việc nhận biết, đảm bảo chính xác ứng dụng VneID và thông tin của người dân trên ứng dụng này, Bộ Công an đã cập nhật thêm tính năng giúp công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính

Đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện.
Các tin đã đưa ngày: