Sign In

Thực trạng, giải pháp việc đánh giá, phân loại công chức của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang

20/12/2017

      Nhiệm vụ đánh giá, phân loại công chức có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức nói chung và cơ quan Thi hành án dân sự nói riêng. Do đó,  trong nhiều năm qua Phòng Tổ chức cán bộ rất quan tâm đến nhiệm vụ đánh giá, phân loại công chức, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần rất lớn trong quá trình thực hiện công tác tổ chức cán bộ của ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.

      Có thể nói, đánh giá cán bộ, công chức là khâu đầu tiên, là căn cứ để thực hiện các khâu khác trong công tác Tổ chức cán bộ. Đó là việc làm khó, rất nhạy cảm vì có ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác của công tác tổ chức cán bộ, có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cũng như giúp cán bộ, công chức phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm của từng công chức.

      Theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ, ngay từ đầu năm 2017 đã đưa nhiệm vụ đánh giá, phân loại công chức vào kế hoạch trọng tâm của Phòng, nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu đối với nhiệm vụ đánh giá, phân loại công chức cho lãnh đạo Cục.

      Trên cơ sở quy định của Nghị định 56/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 và Nghị định 88/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 bổ sung một số điều của Nghị định 56/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015, Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh Hậu Giang đã tham mưu triển khai các văn bản liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá, phân loại công chức năm 2017 trong ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.

      Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang luôn xác định nhiệm vụ đánh giá, phân loại công chức “quan trọng”, nên việc đánh giá, phân loại công chức luôn được lãnh đạo ngành quan tâm và triển khai đầy đủ, đồng bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Trong năm 2017, Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai tích cực các hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại công chức nhằm thực hiện đúng quy định, đây là nền tảng cho việc lựa chọn công chức có đủ năng lực.

      Đánh giá, phân loại công chức đúng thì toàn bộ các bước tiếp theo trong công tác tổ chức cán bộ sẽ được thực hiện chính xác,  giúp cán bộ, công chức phát huy tốt sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ; đồng thời không bỏ sót người tốt có năng lực...  Ngược lại, nếu đánh giá không đúng cán bộ, công chức thì các khâu tiếp theo trong công tác cán bộ sẽ chệch hướng như sử dụng sai, đề bạt sai, bản thân cán bộ, công chức được đánh giá không thực chất, có thể sinh ra chủ quan, tự cao tự mãn hoặc trái lại sinh ra bất mãn, tự ti, nhụt chí phấn đấu, mai một dần động lực phát triển, có khi làm mai một tài năng, làm thiệt cho cán bộ, công chức và thậm chí có hại lớn cho đơn vị, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng tác động tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

      Công tác đánh giá và phân loại công chức trong năm 2017 đã được lãnh đạo các đơn vị thực hiện thực đúng nguyên tắc, đúng quy định, kết quả đánh giá, phân loại làm căn cứ để xét khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch.
 
      Kết quả đánh giá, phân loại công chức trong năm 2017 là có 08 công chức được đánh giá, phân loại  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 115 công chức được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm, không có trường hợp đánh giá, phân loại hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đánh giá, phân loại công chức  của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang còn có những tồn tại, hạn chế như:

       - Công tác đánh giá, phân loại công chức còn tình trạng nể nang, cảm tính, thiếu  tính toàn diện, do đó chưa phản ánh đúng thật chất.

      - Nhiều lãnh đạo đơn vị đánh giá, phân loại công chức chưa đúng theo hướng dẫn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

       - Lãnh đạo một vài đơn vị chưa quan tâm chú trọng nhiều, đối với nhiệm vụ đánh giá, phân loại công chức, vài đơn vị làm cho có, làm cho xong việc phân loại, đánh giá công chức nên kết quả chưa được thiết thực và chính xác.


      Để công tác đánh giá, phân loại công chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới đạt được hiệu quả cao hơn, cần phải tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

       - Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong  công tác đánh giá, phân loại công chức của đơn vị phải được công khai, minh bạch, công bằng, đặc biệt là phải khách quan và theo quy định.

       - Đánh giá, phân loại công chức phải chú trọng đánh giá hiệu quả công việc được giao của mỗi cán bộ,công chức. Lấy hiệu quả công tác thực tế làm thước đo chủ yếu. Đánh giá cán bộ, công chức phải dựa vào những quy định cụ thể về tiêu chuẩn của từng chức danh và tiêu chí đánh giá đối với từng đối tượng cán bộ.công chức.

       - Đánh giá, phân loại công chức cần phải xem xét vị trí công tác của từng cán bộ, công chức có phù hợp với sở trường công việc cụ thể hay không để đánh giá được khách quan, đúng thực tế, từ đó xác định nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan, để sau đó có hướng bố trí, sắp xếp công việc cho phù hợp với năng lực, sở trường của họ.

       - Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức thi hành án, xác định đây vừa là công việc cấp bách trước mắt, vừa là công việc thường xuyên lâu dài.

       - Xác định công tác đánh giá phân loại công chức là công tác thường xuyên,  theo định kỳ hằng năm và trước khi đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức và đưa vào hồ sơ cán bộ để quản lý, theo dõi nắm và hiểu được cán bộ, công chức; đồng thời giúp cho bản thân người cán bộ, công chức hiểu đúng mình hơn nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, từ đó cần đánh giá cho chính xác.

       - Nâng cao vai trò trách nhiệm của Phòng Tổ chức cán bộ, để thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Cục trong công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền phân cấp.
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Các tin đã đưa ngày: