Sign In

QUY HOẠCH, DỰ ÁN, KẾ HOẠCH

17/10/2022

STT NỘI DUNG TẢI XUỐNG
1 Quyết định số 213/QĐ-CTHADS ngày 08/11/2022 của Cục THADS tỉnh Hậu Giangvề việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu" mua sắm tăng âm , loa đài, máy chiếu, thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ công tác THA năm 2022 XEM
2 Quyết định số 201/QĐ-CTHADS ngày 26/10/2022 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo cáo chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng (E-HSMT) gói thầu "Mua sắm tăng âm loa đài, máy chiếu, thiết bị, ghi âm, ghi hình phục vụ công tác thi hành án năm 2022" XEM
Phụ luc 1
Phụ lục 2
Phụ lục 3
Phụ lục 4
3 Quyết định số 200/QĐ-CTHADS ngày 26/10/2022 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu: "Mua sắm tăng âm loa đài, máy chiếu, thiết bị, ghi âm, ghi hình phục vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022" XEM
4 Quyết định số 1476/QĐ-BTP ngày 29/9/2021 của Bộ Tư pháp về việc Chủ đầu tư dự án và tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 dự án khỏi công mới thuộc Bộ Tư pháp XEM
5 Quyết định số 933/QĐ-BTP ngày 03/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ đầu tư dự án Dự án: Đầu tư trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang XEM
 
Các tin đã đưa ngày: