Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh - điển hình tiên tiến ngành Tư pháp

25/10/2018

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh có chức năng nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.


Những năm qua Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh đã  áp dụng đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp để áp dụng trong thực tiễn giải quyết án được Hội đồng khoa học cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa công nhận là giải pháp hữu ích đem lại hiệu quả cao cho công tác tổ chức thi hành án dân sự, từ đó tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết xong về việc trên số việc có điều kiện thi hành và về giá trị tiền và tài sản trên giá trị tiền và tài sản có điều kiện thi hành; giảm số việc thi hành án chuyển sang kỳ sau. Cụ thể:
 Năm 2010: Tỷ lệ về việc thi hành xong trên tổng số việc có điều kiện thi hành đạt 88,7 %. Tỷ lệ giá trị tiền và tài sản thu được trên giá trị tiền và tài sản có điều kiện thi hành đạt 81,4%.
 Năm 2011: Tỷ lệ thi hành xong trên số việc có điều kiện thi hành: 89,0%.  Tỷ lệ thi hành xong về giá trị trên giá trị có điều kiện thi hành đạt: 85,9 %. Tỷ lệ giảm số việc chuyển sang kỳ sau, giảm:12,9%=( 59/459).
 Năm 2012: Tỷ lệ thi hành xong trên số việc có điều kiện thi hành 92,6% . Tỷ lệ thi hành xong về giá trị trên giá trị có điều kiện thi hành đạt 82,4% .Tỷ lệ giảm số việc chuyển sang kỳ sau, giảm:15,0%=( 60/400).
 Năm 2013: Tỷ lệ thi hành xong trên số việc có điều kiện thi hành 92,45% .Tỷ lệ thi hành xong về giá trị trên giá trị có điều kiện thi hành đạt 94,2%.   Tỷ lệ giảm số việc chuyển sang kỳ sau, giảm: 8,52%=( 29/340).
 Năm 2014: Tỷ lệ thi hành xong trên số việc có điều kiện thi hành 92,0%.Tỷ lệ thi hành xong về giá trị trên giá trị có điều kiện thi hành đạt 91% . Tỷ lệ giảm số việc chuyển sang kỳ sau, giảm: 3,53%=( 11/311).
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc tổ chức thi hành án luôn được Chi cục quan tâm triển khai đã hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu nại, tố cáo. Đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết xong 100%.
Từ năm 2010 đến 2014 đơn vị liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác./.


Theo www.moj.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: