Sign In

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

05/05/2020

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Thực hiện Công văn số 1455/TCTHADS-VP ngày 04/5/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tư pháp, các bộ, ban, ngành liên quan, Tổng cục THADS, Cục THADS và của tỉnh Khánh Hòa.
2. Phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, văn bản hướng dẫn của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương và các cơ quan y tế.
3. Yêu cầu công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó đảng viên, công chức phải gương mẫu, đi đầu. Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.
4. Căn cứ nội dung tại Chỉ thị số 19/CT-TTg và chỉ đạo cụ thể của cơ quan địa phương, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho công chức và người lao động trong đơn vị mình; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật công vụ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay, bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là những vụ việc còn tồn đọng hoặc chậm tiến độ do dịch bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong điều kiện có dịch.
 
Trên đây là chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./.


Theo VĂN PHÒNG CỤC

Các tin đã đưa ngày: