Sign In

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự

15/03/2016

Ngày 04/3/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành văn bản chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng và đảng ủy trực thuộc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
- Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan THADS các cấp; xác định công tác THADS là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn công tác THADS với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự ở từng địa phương. 
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn về tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đoàn thể, tạo điều kiện để cơ quan THADS hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý THADS cấp trên trong công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan THADS có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS hai cấp và ban hành quy chế hoạt động trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của các thành viên; hàng năm có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan THADS trong việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang, thiết bị cần thiết phục vụ công tác THADS. Các cơ quan Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Cơ quan THADS tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Đối với các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, cơ quan thi hành án phải chủ động báo cáo nội dung vụ việc và công tác chuẩn bị lực lượng của cơ quan chức năng với cấp ủy, chính quyền địa phương trước khi tiến hành tổ chức cưỡng chế.
- HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh tăng cường công tác giám sát của đối với công tác THADS; chú trọng giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên, công chức và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác THADS; kiến nghị xử lý kịp thời đối với những trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ.
- Các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các biện pháp thi hành án, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan kịp thời khi có yêu cầu của cơ quan THADS, đảm bảo các quyết định của cơ quan THADS được chấp hành đúng quy định pháp luật.
- Cục THADS tỉnh chủ động rà soát, kiện toàn bộ máy cơ quan THADS các cấp, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng; hàng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ THADS trong sạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật và đủ điều kiện để thi hành, nhằm giảm án tồn đọng ở mức thấp nhất, đảm bảo chỉ tiêu mà ngành quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện thi hành án cần coi trọng biện pháp vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; kiên quyết tổ chức áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những đối tượng có điều kiện thi hành án nhưng cố tình chây ỳ, trốn tránh, chống đối việc thi hành án. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác THADS theo đúng quy định pháp luật.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Cục THADS tỉnh theo dõi, báo cáo việc thực hiện các nội dung trên trong giao ban định kỳ quý giữa Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan khối nội chính tỉnh.
 


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: