Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

28/12/2022

Thực hiện Kế hoạch số  50-KH/ĐUK ngày 02/12/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”, trong 02 ngày (từ 27 - 28/12/2022), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, quần chúng, người lao động của cơ quan Cục Thi hành án dân sự Khánh Hòa. Đồng chí Đặng Đình Quyền - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội  nghị.


Tại hội nghị, các đảng viên và quần chúng tại cơ quan Cục đã được quán triệt, học tập các nội dung chuyên đề: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 “Về Định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Do đồng chí Nguyễn Thái Hổ, Phó Cục trưởng - Phó Bí thư Chi bộ truyền đạt); Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 “Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Do đồng chí Đặng Đình Quyền, Cục trưởng - Bí thư Chi bộ truyền đạt).
 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Đình Quyền - Bí thư Chi bộ đã yêu cầu toàn thể đảng viên, đoàn thể quần chúng và người lao động chủ động nghiên cứu, học tập các nội dung cốt lõi trong các chuyên đề đã được học tập, vận dụng sáng tạo vào công việc cụ thể của tập thể, cá nhân để phát huy các thành tích đã đạt được trong năm 2022, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác Thi hành án dân sự được giao trong năm 2023. Đặc biệt là việc tham mưu, đề xuất việc hoàn thiện cơ chế nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án dân sự, hành chính theo hướng rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí. Sau Hội nghị, các đồng chí chi uỷ viên được phân công sẽ xây dựng dự thảo, Chi bộ thảo luận, thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6, đảm bảo bám sát và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.  


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: