Sign In

Hướng đến Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

14/05/2020

Hướng đến Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-CĐBTP ngày 02/8/2019 của Công đoàn Bộ Tư pháp về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, hội nghị tổ công đoàn, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-CĐCS ngày 28/2/2020 và có Quyết định số 06/QĐ-CĐCSTC ngày 30/3/2020 thành lập 2 Tiểu ban: Tiểu ban nội dung, nhân sự và Tiểu ban Tổ chức, phục Đại hội. Để chuẩn bị cho Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục đã phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng công đoàn viên. Sau 2 tháng tích cực triển khai, chuẩn bị, đến nay, các công việc được giao theo Kế hoạch cơ bản đã được hoàn thành.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/HoatDongDangDoanThe/View_Detail.aspx?ItemID=3754

Tác giả ảnh: Văn phòng Tổng cục
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: