Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020

11/05/2020

Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020
Ngày 07/5/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự  đã phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=1913

Tác giả ảnh: Vụ Nghiệp vụ 3
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: