Sign In

Cục THADS tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

14/09/2016

       Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 03/6/2016 của Tỉnh uỷ Lào Cai về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, ngày 05/9/2016 Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-CTHADS triển khai thực hiện Chỉ thị. Theo đó, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh cần tập trung vào tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:
       Thứ nhất, phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Tỉnh uỷ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đến toàn thể công chức, người lao động trong ngành Thi hành án dân sự tỉnh nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị, những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy tổ chức triển khai Chỉ thị này tới các cơ quan, ban, ngành và chính quyền các cấp. Chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện chủ động tham mưu với cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện Chỉ thị tới các cơ quan, ban, ngành của địa phương.

       Thứ hai, phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao, đảm bảo kết quả thi hành án dân sự thực chất và bền vững.

       Thứ ba, tiếp tục tham mưu, đề xuất với Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Xây dựng đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự đủ về số lượng, đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh, năng lực chuyên môn đảm đương nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp, quy chế dân chủ ở cơ sở, đi đôi với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động thi hành án; kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với công chức.

       Thứ tư, phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về Thi hành án dân sự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong công tác thi hành án dân sự. Triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, các văn bản pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, kinh tế, lao động, đất đai, bồi thường nhà nước,…Trong quá trình áp dụng, các Phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện cần chủ động đánh giá, phản ánh những quy định chưa phù hợp với thực tiễn để tổng hợp kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
       
       Thứ năm, triển khai, thực hiện các giải pháp chủ động, quyết liệt, mang tính chất đột phá để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đưa 100% các bản án, quyết định đã có hiệu lực ra thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế trong trường hợp cần thiết; thực hiện tốt nhiệm vụ thi hành án hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền, giảm việc, tiền chuyển kỳ sau.

       Thứ sáu, tổ chức thực hiện tốt các quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. Phối hợp với các ngành Công an, Toà án, Viện kiểm sát, Tư pháp, các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác thi hành án dân sự, tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, xét miễn giảm thi hành án, xác minh phân loại án. Phối hợp với Trại tạm giam, Trại giam trong việc đôn đốc người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tự nguyện thi hành án.

       Thứ bẩy, tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra toàn diện các mặt công tác, chú trọng kiểm tra về công tác quản lý điều hành, việc phân loại án, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo,…làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế; đồng thời qua công tác kiểm tra phát hiện, nhân rộng những sáng kiến, những cách làm hay trong toàn ngành. Thực hiện tốt quy chế tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, không để tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp gây bức xúc trong nhân dân. Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài, vụ việc có giá trị lớn. Quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thi hành án đối với các đơn vị có số lượng án lớn, án phức tạp, những đơn vị yếu kém.

       Thứ tám, tham mưu cho UBND các cấp kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; kịp thời báo cáo cấp ủy, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự những vụ việc phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án dân sự./.
                                                               Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức THADS
 

Các tin đã đưa ngày: