Sign In

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

25/07/2019

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 03/6/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, ngày 25/7/2019 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Chỉ thị được ban hành trên cơ sở đề xuất của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai được nhất trí tại Công văn số 133/UBND-NC ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Lào Cai và Quyết định số 138/QĐ-TCTHADS  ngày 18/01/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, trong đó Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quá trình soạn thảo, dự thảo Chỉ thị đã được lấy ý kiến tham gia các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Chỉ thị đã đánh giá khái quát những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, từ đó UBND tỉnh chỉ thị Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Sở Thông tin và truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, huyện, thành phố và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn thi hành Chỉ thị này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc.
Anh Tuấn

Các tin đã đưa ngày: