Sign In

THÔNG BÁO Số: 615 /TB-THADS ngày 24 tháng 05 năm 2024 Về việc bán đấu giá tài sản Công ty TNHH thương mại Hoài Dũng (CHV Vinh) (24/05/2024)

THÔNG BÁO Số: 615 /TB-THADS ngày 24 tháng 05 năm 2024 Về việc bán đấu giá tài sản Công ty TNHH thương mại Hoài Dũng (CHV Vinh)

Thông báo số 992/TB-THADS ngày 22/5/2024 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá (Vụ Công ty Cổ phần dệt Long An) (22/05/2024)

Thông báo số 992/TB-THADS ngày 22/5/2024 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá (Vụ Công ty Cổ phần dệt Long An)

Chi cục THADS huyện Tân Thạnh, Thông báo số: 665/TB-CCTHADS ngày 20/5/2024 về việc bán đấu giá tài sản Kê biên của hộ Kinh Doang Nguyên- Phát khu phố 3 thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. (22/05/2024)

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

THÔNG BÁO Số: 598 /TB-CCTHADS ngày 21 tháng 5 năm 2024 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 5) ông Bùi Văn Thương, sinh năm 1967; bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1970; Cùng địa chỉ: ấp 3, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (CHV Tuấn) (21/05/2024)

THÔNG BÁO Số: 598 /TB-CCTHADS ngày 21 tháng 5 năm 2024 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 5) ông Bùi Văn Thương, sinh năm 1967; bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1970; Cùng địa chỉ: ấp 3, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (CHV Tuấn)
Các tin đã đưa ngày: