Sign In

Chi Cục THADS Thành phố Vinh thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 827TB-CCTHADS ngày 24/11/2022: Quyền sử dụng đất thửa đất số 88, TBĐ số 31, khối 5, Phường Trường Thi, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

24/11/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: