Sign In

Chi cục THADS Nam Đàn thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 116/TB-CCTHADS ngày 03/03/2023: Quyền sử dụng đất thửa đất 590, tờ bản đồ số 08, xóm Hồng Minh, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An

03/03/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: