Sign In

Chi cục THADS Thị xã Cửa Lò TB về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 199/TB-CCTHADS ngày 10/07/2023: Quyền SDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất 199, tờ bản đồ số 04, khối 1, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An

10/07/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: