Sign In

Chi cục THADS Nam Đàn thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 486/TB-CCTHADS ngày 11/08/2023: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất tại thửa đất 256, TBĐ số 11, xóm 2, xã Khánh Sơn, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

11/08/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: