Sign In

Thực hiện tốt công tác Thi hành án dân sự góp phần giữ vững An ninh Chính trị - Trật tự An toàn Xã hội tại địa phương

16/07/2021

Thực hiện tốt công tác Thi hành án dân sự góp phần giữ vững An ninh Chính trị - Trật tự An toàn Xã hội tại địa phương
        Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã có 75 năm hình thành và phát triển (19/7/1946-19/7/2021), có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đến nay Hệ thống THADS không ngừng hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Một trong những dấu mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của ngành THADS, đó là về thể chế, Luật THADS 2008 ra đời, điều chỉnh tổng thể từ tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đến quy trình, thủ tục THADS. Đây là cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn Hệ thống THADS theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương.
       Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo THADS tỉnh, ngành THADS tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội, Ngành, Cấp ủy và chính quyền giao. Kết quả về thi hành án xong về việc và về tiền thu được năm sau cao hơn năm trước. Nhiều vụ việc khó khăn phức tạp đã được giải quyết dứt điểm. Qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững ANCT-TTATXH, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Thi hành án.
        Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hằng năm, Cục thi hành án tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp tổ chức thực hiện công tác THADS, thi hành án hành chính; xây dựng kế hoạch công tác, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các Chấp hành viên thuộc Cục và Chi cục THADS trực thuộc. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án tại các đơn vị. Đội ngũ lãnh đạo, công chức và người lao động trong ngành luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động.
       Trách nhiệm của đội ngũ Chấp hành viên và công chức thi hành án luôn được nâng cao. Cục thi hành án thực hiện tốt việc phối hợp giữa cơ quan thi hành án với các cơ quan có liên quan,đẩy mạnh  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án; tăng cường vận động, giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, hạn chế việc áp dụng biện pháp cưỡng chế. Tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc có số tiền phải thi hành án lớn, liên quan đến các tổ chức tín dụng, Ngân hàng, các vụ án hình sự kinh tế, tham nhũng, những vụ việc có khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tổ chức xác minh điều kiện thi hành án và phân loại án đúng quy định. Đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, đương sự cố tình chây ì, nêu ra nhiều lý do, chống đối không thi hành án, Cục THADS tỉnh kiên quyết chỉ đạo áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.
        Năm 2020, Tổng số phải thi hành là 5.567 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 4.664 việc, chiếm 83,8%. Thi hành xong là 3.546 việc, đạt tỉ lệ 76,03%so với số việc có điều kiện thi hành; (tăng 2,31%) so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số phải thi hành tiền 562 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 313,1 tỷ đồng, chiếm 55,7%. Thi hành xong là 129,14 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 41,24% so với số tiền có điều kiện thi hành án (tăng 1,54 %) so với cùng kỳ năm 2019. Vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 3,24%. Số tiền chuyển kỳ sau 432,9 tỷ đồng, giảm 33 tỷ đồng (giảm 7%) so với cùng kỳ năm 2019.
        Năm 2021, công tác THADS tiếp tục được các cơ quan THADS triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ kịp thời ngay từ những ngày đầu năm. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, với phương châm cụ thể “rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”; các cơ quan THADS trong toàn tỉnh thực hiện tốt việc phòng chống Covid -19 theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ, ngành, cấp ủy, địa phương. Kết quả THADS 6 tháng đầu năm 2021 đã thi hành xong 2.554 việc đạt 65% so với số việc có điều kiện thi hành và giải quyết xong 95,1 tỷ đồng đạt 21,5% so với số tiền có điều kiện thi hành. Kết quả đạt được cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 272 việc và 10,1 tỷ đồng.
        Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 cơ quan THADS tỉnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án đối với 22 vụ việc. Điển hình trong việc tổ chức cưỡng chế là việc cưỡng chế đối với ông Nguyễn Văn Thoa - Chủ doanh nghiệp tư nhân Minh Thoa ở xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, lực lượng tham gia cưỡng chế gần 200 người; vụ cưỡng chế đối với bà Đỗ Thị Tâm, ông Đỗ Văn Vị ở xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, lực lượng tham gia cưỡng chế được huy động trên 400 người để tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thành công, bàn giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá. Các vụ việc tổ chức cưỡng chế đều thành công, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Việc tổ chức cưỡng chế đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, là bài học răn đe cho những đối tượng có ý thức chống đối việc thi hành án, bảo đảm tính pháp chế XHCN.
        Bên cạnh đó, Các cơ quan Thi hành án dân sự đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí tiếp cận pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 được thực hiện tốt góp phần xây dựng ngành THADS tỉnh trong sạch, vững mạnh, chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động.Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công làm cơ sở cho việc quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đựợc cấp và nâng cao đời sống cho cán bộ công chức không để xảy ra thất thoát lãng phí.
        Thời gian tới, Cục THADS chỉ đạo các đơn vị Thi hành án trong tỉnh tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XXII, các chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, tiếp tục tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật về THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh.. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Cục THADS tỉnh đối với các Chi cục trực thuộc theo hướng sâu sát quyết liệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, vai trò của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại trong hoạt động thi hành án; trao đổi, hướng dẫn kịp thời những vướng mắc phát sinh.
        Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ. Tập trung Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách Tư pháp giai đoạn 2021- 2026. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, đồng thời tổ chức và triển khai, phát động có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức gắn kết với các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và địa phương phát động, phấn đấu hoàn thành, xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
        Phấn khởi và tự hào, hướng tới 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự(19/7/1946-19/7/2021), tập thể đội ngũ lãnh đạo, công chức ngành THADS tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm ổn định tình hình ANCT- TTATXH, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Cục trưởng - Phạm Xuân Túy
 
                                                                                                                              

Các tin đã đưa ngày: