Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2021-2025

05/05/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2021-2025
       Thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BTP ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; Công văn số 5007/BTP- TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn bình xét, công nhận, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; Công văn số 5008/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Công văn số 105/TCTHADS-VP ngày 13/01/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bình xét điển hình tiên tiến và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2021, ngày 05 tháng 5 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2021-2025.
      Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hàn án dân sự các huyện, thành phố; Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; …
      Hội nghị đã tập trung đánh giá, trong giai đoạn 2016-2020 toàn ngành đã nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo động lực thúc đẩy toàn thể công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự ra sức thi đua lập thành tích trong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương và chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành giao. Cấp ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong cơ quan, đơn vị.
Đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng phát biểu chỉ đạo
 
      Toàn ngành đã kịp thời phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động như phát động phong trào thi đua yêu nước trong Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao giai đoạn 2016-2020”; phong trào thi đua chủ đề “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua chủ đề “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020; phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.
Các phong trào thi đua được phát động, tổ chức triển khai sâu rộng đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn ngành gắn với nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện lịch sử của đất nước, của ngành như: Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày quốc tế Lao động (01/5), Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (2/9); Ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự (19/7); Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8); Ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9). Các phong trào được tổ chức sôi nổi, rộng khắp giữa các cơ quan Thi hành án dân sự địa bàn tỉnh, trong Khu vực thi đua Miền Đông Nam bộ và Khối thi đua Nội chính tỉnh; được hưởng ứng mạnh mẽ và bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của đông đảo công chức, người lao động.
Cùng với việc phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cơ quan Thi hành án dân sự đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; nâng cao nhận thức về tư tưởng và hành động trong công chức, đảng viên. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Từng Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành. Tích cực tham gia ký kết giao ước thi đua trong Khối, Khu vực và nội bộ ngành; tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan; chỉ đạo thống nhất việc triển khai phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề.
Xuyên suốt phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã kịp thời tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết; biểu dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời triển khai Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” hàng năm; kịp thời kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Hội đồng sáng kiến cơ sở và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các hội đồng theo quy định. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, triển khai các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt là Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố và công chức kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng, qua đó luôn thực hiện nghiêm, đúng quy định về thi đua, khen thưởng.
       Qua 05 năm thực hiện các phong trào thi đua đã khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sự đổi mới, năng động, sáng tạo, nỗ lực bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm; phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp để cống hiến, lao động, học tập và công tác; tích cực trong đấu tranh tự phê bình, phê bình và các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Nội bộ luôn đoàn kết tốt, không có trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, ‘tự chuyển hoá” trong nội bộ và hạn chế thấp nhất những sai phạm xảy ra phải xử lý kỷ luật.
- Từ hiệu quả của các phong trào thi đua đã có tác dụng thiết thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công thi hành án dân sự qua từng năm. Từ năm 2016 đến năm 2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, cụ thể như sau:
+ Năm 2016, toàn hệ thống Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua lập thành tích xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” gắn với phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016)”. Kết quả: Kết quả thi hành án dân sự về việc: thi hành xong 3.381 việc, đạt tỷ lệ 79,7%;  về tiền: thi hành xong 66 tỷ 308 triệu 486 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 38,6% (Đạt và vượt chỉ tiêu được giao).
+ Năm 2017, toàn hệ thống Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Toàn ngành Thi hành án dân sự siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2017”. Kết quả: Kết quả thi hành án dân sự về việc: thi hành xong 4.258 việc, đạt tỷ lệ 84,3%; về tiền: thi hành xong 139 tỷ 490 triệu 901 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 54,9% (Đạt và vượt chỉ tiêu được giao).
+ Năm 2018, toàn hệ thống Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”. Kết quả: Kết quả thi hành án dân về việc: đã thi hành xong 4.145 việc, đạt tỷ lệ 80,3%; về tiền: thi hành xong 119 tỷ 012 triệu 555 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 48,5%. (Đạt và vượt chỉ tiêu được giao).
+ Năm 2019, toàn hệ thống Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua với với chủ đề: “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự thi đua siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2019”. Kết quả: Kết quả thi hành án dân sự về việc: thi hành xong 5.051 việc, đạt tỷ lệ 79,6% (So với chỉ tiêu được giao vượt 6,1%); về tiền: thi hành xong 145 tỷ 254 triệu 505 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 36,5% (So với chỉ tiêu được giao vượt 2,5%).
+ Năm 2020: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức và phát động phong trào thi đua với Chủ đề Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả, về đích sớm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020); 75 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V”. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020: Kết quả thi hành án dân sự về việc: thi hành xong 2.058 việc, đạt tỷ lệ 48,2% (Chỉ tiêu được giao là 80,5%); về tiền; thi hành xong 58 tỷ 699 triệu 245 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 17,7% (Chỉ tiêu được giao là 38%).
- Các phong trào thi đua có tác dụng thiết thực, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021. Lồng ghép với các Kế hoạch phát động, hàng năm Cục Thi hành án dân sự tỉnh đều xây dựng kế hoạch theo từng chủ đề xuyên suốt toàn khóa; triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua của Tổng cục Thi hành án dân sự và lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, địa phương. Gắn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự  suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
- Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”,“Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng được chỉ đạo tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện theo Kế hoạch số 3959/KH-TCTHADS ngày 30/11/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020. Các cơ quan Thi hành án dân sự gắn kết các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua; tập trung phổ biến, quán triệt cho công chức, người lao động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tới nhân dân khu vực nông thôn để nâng cao nhận thức pháp luật thi hành án dân sự.
Giai đoạn 2015-2020 đã có nhiều tập thể, cá nhân trong các cơ quan Thi hành án dân sự được biểu dương, khen thưởng và vinh dự đón nhận những phần thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp trao tặng như: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng “Bằng khen” (năm 2015, 2016, 2017, 2018) cho tập thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng “Cờ Thi đua ngành Tư pháp” cho 05 lượt tập thể, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 14 lượt tập thể, tặng “Bằng khen” cho 05 lượt tập thể, 08 cá nhân. Các tập thể, cá nhân được phát hiện, biểu dương, xây dựng điển hình tiên tiến là những tập thể nhiều năm đạt danh hiệu :Tập thể Lao động xuất sắc” và cá nhân nhiều năm đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” như: Tập thể có : Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải. Cá nhân có: Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Nghiệm Thị Thư, Hà Ngọc Sơn….
Hội nghị cũng đã thảo luận, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025 tiếp theo như sau:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và Kế hoạch 5 năm (2020-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định giao chỉ tiêu hàng năm của cấp có thẩm quyền.
- Kịp thời phổ biến, quán triệt đến công chức, người lao động các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của ngành về công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu, tính tiền phong, gương mẫu của công chức, người lao động trong các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả.
- Gắn công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước với phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Coi trọng việc phát hiện, xây dựng điển hình và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức quán triệt, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong công chức, người lao động, làm chuyển biến nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua, phải tạo động lực thúc đẩy, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành. Cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi đảng viên, công chức cần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. gắn trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng.
- Gắn kết công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngày để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
- Tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.
- Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Mỗi phong trào thi đua phải xác định mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành thi hành án dân sự và đặc điểm tình hình từng cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua phải được phát động với nhiều nội dung phong phú, được tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết thường xuyên, kịp thời. Thông qua các phong trào thi đua lựa chọn, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của việc phát động phong trào thi đua trong đơn vị.
      Hội nghị đã biểu dương, công bố các quyết định và trao khen thưởng của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận cho 03 tập thể và 09 cá nhân là Điển hình tiên tiến cấp cơ sở và có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm, giai đoạn 2016-2020; công bố danh sách đề nghị Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp đối với tập thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận và 02 cá nhân. Công bố các Quyết định và trao khen thưởng cuối năm 2019 cho 04 tập thể được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; cho 03 tập thể được tặng thưởng “Cờ Thi đua ngành Tư pháp”; cho 01 tập thể và 04 cá nhân được tặng “Bằng khen” của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
 
 
 
 
Biểu dương Tập thể, Cá nhân có thành tích xuất sắc
 
 Phòng Tổ chức cán bộ    
Cục THADS tỉnh Ninh Thuận
 

Các tin đã đưa ngày: