Thông báo về việc tham dự kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011

Thực hiện Quyết định số 5758/BTP-KH ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011, Quyết định số 4403/QĐ-BTP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 và kết quả rà soát hồ sơ thí sinh dự thi của Tổng cục Thi hành án dân sự, Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 thông báo danh sách thí sinh, thời gian, địa điểm thi như sau:

Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011

Để đảm bảo đủ số lượng, chất lượng Chấp hành viên đáp ứng yêu cầu tổ chức, hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự; trên cơ sở các quy định của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ. Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách về công chức thi hành án của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự năm 2011

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành công văn số: 2992/THADS-TC, về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự năm 2011

Công văn v/v triệu tập lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án dân sự

Triển khai Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011, thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,  nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự theo Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ Nội vụ, Tổng Cục thi hành án dân sự phối hợp với Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự năm 2011 như sau: