Chủ động hạn chế nguy cơ bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Trong năm 2022, công tác giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước phát sinh được các cơ quan THADS địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại nhiều địa phương việc giải quyết yêu cầu bồi thường vẫn còn chậm, nguy cơ phát sinh vụ việc thuộc trách nhiệm phải bồi thường nhà nước vẫn còn cao. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ dẫn đến bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thời gian tới, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có những yêu cầu cụ thể đối với Cục trưởng cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thực hiện Công văn số 3570/BTP-PBGDPL ngày 20/9/2022 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) triển khai các nội dung như sau:

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Biên lai điện tử thu tiền trong hoạt động thi hành án dân sự” năm 2022 và quý I/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Ngày 13/9/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Biên lai điện tử thu tiền trong hoạt động thi hành án dân sự” năm 2022 và quý I/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Phát động phong trào thi đua về thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 29/9/2022, Tổng cục THADS đã phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự” giai đoạn 2022 – 2025, có các nội dung chính sau đây:

Yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra thi hành án dân sự

Qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các cơ quan THADS, trong thời gian qua, đã phát hiện một số Chấp hành viên có những vi phạm về trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án, cá biệt có Chấp hành viên đã chiếm đoạt tiền thi hành án của cá nhân, tổ chức. Những sai phạm này làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác và ảnh hưởng uy tín của hệ thống THADS, có nguy cơ dẫn đến trách nhiệm bồi thường rất lớn của Nhà nước.

Phát sóng phim tư liệu: “76 năm Ngành Thi hành án dân sự: Tiếp nối truyền thống, vững bước phát triển”

Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đang tưng bừng thi đua lập thành tích chào mừng 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2022). Hòa chung không khí đó, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với VTC1 xây dựng bộ phim tư liệu để ôn lại những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua và nhận thức sâu sắc hơn những mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động của Bộ Tư pháp hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam), ngày 24/6/2022 Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch số 1847/KH-TCTHADS triển khai thực hiện các hoạt động của Bộ Tư pháp hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm tự nghiên cứu, học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của công chức, người lao động trong toàn Hệ thống THADS, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC).

Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Ngày 31/5/2022, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS quy định chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự (thay thế Quyết định số 519/QĐ-TCTHADS ngày 30/6/2020). Để đảm bảo thực hiện hiệu quả quy định (ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS), góp phần tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục. Tổng Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ trong Hệ thống Thi hành án dân sự, cụ thể:

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS quy định chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Ngày 31/5/2022, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS quy định chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự (thay thế Quyết định số 519/QĐ-TCTHADS ngày 30/6/2020).

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Để chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự, ngày 28 tháng 3 năm 2022 Tổng cục thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Kế hoạch số 895/KH-TCTHADS về việc tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống. Khẩu hiệu của Đợt thi đua cao điểm là “Thi đua lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính chào mừng 76 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2022)”. Thời gian phát động thi đua được tính từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022.