Văn phòng, công chức làm công tác văn phòng trong Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự cần tích cực tham mưu, triển khai Quy chế họp

27/05/2015
Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức các cuộc Họp, hội nghị (gọi chung là Họp) trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Tư pháp nhằm giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc Họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành chung của cơ quan Bộ Tư pháp ngày 09/4/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức họp trong hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp (kèm theo Quyết định số 693/QĐ-BTP).


Triển khai thực hiện Quy chế Họp nêu trên, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Bộ Tư pháp nói chung và Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự nói riêng, Ngày 26/5/2015, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có văn bản (Công văn số 1611/TCTHADS-VP) chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn Hệ thống quán triệt các quy định của Quy chế Họp vào việc tổ chức Họp tại cơ quan, đơn vị. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn Hệ thống bám sát, nghiên cứu, vận dụng các nội dung trong Quy chế Họp vào việc tổ chức Họp tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm triển khai thực hiện tốt Quy chế, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành. Ngoài ra, Tổng cục cũng yêu cầu Chánh Văn phòng Tổng cục, Chánh Văn phòng các Cục Thi hành án dân sự, công chức làm công tác văn phòng tại các Chi cục Thi hành án dân sự tích cực tham mưu, giúp Thủ trưởng các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế Họp; đề xuất các biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Họp tại cơ quan, đơn vị./.

(Công văn số 1611/TCTHADS-VP được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự).