Những điểm mới trong bảng tiêu chí chấm điểm và xếp hạng thi đua đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015

24/09/2015
Ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1682/QĐ-BTP về Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015. Nhằm thống nhất thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015, Tổng cục hướng dẫn và giới thiệu một số điểm mới được sửa đổi như sau:


- Sửa đổi tiêu chí giảm việc chuyển kỳ sau: Thực hiện Quyết định số 3271/QĐ-BTP ngày 5/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2015, Bảng tiêu chí mới đã chỉnh lý tiêu chí giảm việc chuyển kỳ sau từ 3% -5%, thay tiêu chí giảm việc chuyển kỳ sau từ 7-10% của năm 2014:

- Sửa đổi cách tính điểm thưởng để đảm bảo công bằng giữa các địa phương có sự chênh lệch về khối lượng công việc: Để tạo sự công bằng đối với các đơn vị có khối lượng việc, tiền phải thi hành án lớn như thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An…., đồng thời vẫn đảm bảo công bằng khi tính đến các yếu tố đặc thù về địa bàn, dân cư đối với địa bàn miền núi, Bảng tiêu chí mới đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục I, II, Phần A theo hướng xác định tăng mức điểm thưởng đối với các đơn vị có số lượng việc, tiền phải thi hành lớn khi đạt và vượt chỉ tiêu (Bảng tiêu chí năm 2014 tính chung một mức điểm thưởng cho tất cả các đơn vị khi đạt và vượt chỉ tiêu).

- Sửa đổi điểm trừ tại Mục V về công tác tổ chức cán bộ, phần B các công tác khác: Một Quy chế chưa ban hành trừ 02 điểm thay vì trừ 03 điểm như Bảng tiêu chí năm 2014.

- Bổ sung thêm cơ quan Cục vào Bảng tiêu chí chấm điểm: Nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan Cục khi xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm, Bảng tiêu chí mới đã bổ sung cơ quan Cục được chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, tương đương thuộc Cục.

Ngoài ra, để giúp địa phương dễ hiểu, trong Mục I, II, III. V, phần A, Bảng tiêu chí mới đã được sắp xếp, chỉnh lý thứ tự một số mục nhỏ cho phù hợp hơn.

Văn phòng Tổng cục