Chỉ đạo kiểm tra số liệu báo cáo thống kê thi hành án năm 2015 và đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

23/10/2015
Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, trên cơ sở báo cáo của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổng hợp số liệu thống kê thi hành án dân sự 12 tháng năm 2015.


Qua phân tích số liệu thống kê báo cáo của các Cục Thi hành án dân sự cho thấy kết quả thi hành án không chính xác nếu phân loại không chính xác, tỷ lệ phân loại chưa có điều kiện giải quyết trên tổng số phải giải quyết giữa số liệu thống kê 12 tháng và 10 tháng năm 2015 tăng đột biến về việc từ 5% trở lên có 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương), từ 21% trở lên về tiền có 30 địa phương; kết quả thi hành án tăng đột biến từ 30% trở lên về tiền có 30 địa phương, từ 15% trở lên về việc có 33 địa phương, cũng như kết quả thi hành án nhiều nơi đạt chưa cao (có 18 địa phương không hoàn thành chỉ tiêu, 10 địa phương hoàn thành 01 chỉ tiêu, 18 địa phương hoàn thành 02 chỉ tiêu và 17 địa phương hoàn thành 03 chỉ tiêu) dẫn đến kết quả thi hành án về tiền năm 2015 trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đạt 76,02%, thiếu 0,98% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Mặt khác, rất nhiều Cục Thi hành án dân sự chưa thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc công khai thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử, còn để số lượng rất lớn việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành không công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự (theo thống kê 12 tháng năm 2015 có 87.448 việc chưa có điều kiện thi hành nhưng đến ngày 20/10/2015 mới công khai 50.568 trường hợp).

Để tiếp tục việc thực hiện công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành và Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự hiệu quả, bảo đảm số liệu thống kê thực sự chính xác, trung thực, tránh tình trạng chạy theo thành tích, Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn số 3496/TCTHADS-TKDLCT ngày 22/10/2015 yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện kiên quyết một số công việc sau đây:

Một là, Cục Thi hành án dân sự tự kiểm tra và chỉ đạo các Chi cục trực thuộc, Chấp hành viên thuộc Cục tự kiểm tra toàn bộ số liệu báo cáo thống kê 12 tháng năm 2015, đặc biệt là các đơn vị, cá nhân phân loại số việc, tiền chưa có điều kiện giải quyết, kết quả thi hành án dân sự tăng đột biến, số chuyển kỳ sau lớn; trường hợp phát hiện có biểu hiện thống kê không trung thực, chạy theo thành tích thì Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự trực tiếp kiểm tra, xử lý nghiêm khắc đối với đơn vị, cá nhân sai phạm, báo cáo kết quả kiểm tra về Tổng cục trước ngày 10/11/2015.

Hàng tháng, Cục Thi hành án dân sự đăng tải số liệu thống kê thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, đồng thời gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự để đăng tải số liệu thống kê thi hành án dân sự của toàn quốc trên Cổng thông tin điện tử theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

Hai là, rà soát, kiểm tra và thực hiện đăng tải đầy đủ thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự cũng thông báo sẽ tiến hành kiểm tra đối với một số Cục, Chi cục, Chấp hành viên và xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân thống kê không trung thực, làm sai lệch số liệu, chạy theo thành tích, không thực hiện công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử và xem xét trách nhiệm đối với Cục trưởng nơi để xảy ra sai phạm.

Lê Tuấn