Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến của Tổng cục với các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17/02/2017
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục THADS về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự năm 2017 và ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục tháng 02/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị trực tuyến với Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai một số nội dung về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.