Công văn chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm truyền thông, báo chí Quý I/2017 trong hệ thống Thi hành án dân sự

21/02/2017
Thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông, báo chí trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-TCTHADS ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự), nhằm chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm truyền thông, báo chí Quý I/2017 trong hệ thống thi hành án dân sự, Tổng cục đã có Công văn số 598/TCTHADS-VP ngày 20/02/2017 yêu cầu đồng chí Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm truyền thông, báo chí với chủ đề: Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thi hành án hành chính.


Đồng thời, Tổng cục yêu cầu trong vòng 10 ngày đầu của Quý II/2017, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự nghiêm túc tổ chức họp báo để cung cấp cho báo chí thông tin định kỳ về công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).