Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022

03/03/2017
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X và Kế hoạch số 05-KH/ĐTNK-TCKT ngày 23/9/2016 của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.