Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020

01/09/2020
Ngày 28/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành văn bản số 2792/TCTHADS-VP về việc đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020.


Thống kê kết quả thi hành án dân sự (THADS) 10 tháng năm 2020 cho thấy, kết quả  toàn quốc đạt tỉ lệ 65,96% về việc và 26,00% về tiền, thấp hơn 2,04% về việc và 0,91% so với cùng kỳ năm 2019. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều địa phương trên cả nước, ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội nói chung và công tác THADS nói riêng. Để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội và các chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao, Tổng cục THADS đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nhận thức rõ những khó khăn, thách thức trong bối cảnh hiện nay, tập trung làm tốt công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, đoàn kết nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
2. Tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá.
3. Đối với các địa bàn trọng điểm hoặc có lượng việc, tiền phải thi hành lớn, ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung của toàn Hệ thống (như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An) hoặc các địa phương đang có kết quả đạt quá thấp (như: Sơn La, Hà Tĩnh, Bình Phước, Hà Nam) khẩn trương rà soát, lập danh sách: (i) những vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, ảnh hưởng đến kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của đơn vị; (ii) những vụ việc bán đấu giá nhiều lần nhưng chưa có người mua; (iii) những việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản; và gửi về Tổng cục THADS (qua Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin) vào địa chỉ email: ttdltttk@moj.gov.vn trước ngày 08/9/2020 để Tổng cục THADS có phương án chỉ đạo, giải quyết.
4. Bám sát hướng dẫn tại Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi thi hành án hành chính, tập trung xác minh, phân loại án và thống kê số liệu đảm bảo chính xác, thực chất hơn, đặc biệt là những vụ việc bán đấu giá tài sản nhiều lần không có người mua.
5. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường, chủ động hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS địa phương trong quá trình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nhận diện đúng tình hình của địa phương liên quan đến lĩnh vực phụ trách để tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục có biện pháp xử lý kịp thời.
Giao Văn phòng phối hợp với Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dựng công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan tổng hợp các nội dung nêu tại mục 4, khẩn trương tham mưu Lãnh đạo Tổng cục xem xét thành lập các Tổ công tác trực tiếp làm việc tại các địa phương để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng vụ việc cụ thể cho các cơ quan THADS địa phương trước ngày 15/9/2020.
File đính kèm