Giấy triệu tập tham dự lớp đào tạo về phương pháp xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

01/09/2020
Thực hiện Kế hoạch số 2038/KH-TCTHADS ngày 22/6/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với cơ quan tư vấn tổ chức lớp đào tạo kiến thức chung về Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hướng dẫn phương pháp xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Tổng cục. Cụ thể:


1. Thành phần triệu tập
- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục (01 người);
- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục (08 người);
- Ban chỉ đạo ISO của Tổng cục (11 người);
- Công chức được giao nhiệm vụ liên quan đến xây dựng các quy trình theo Tiêu chuẩn ISO tại Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Vụ Nghiệp vụ 1 (04 người).
2. Nội dung đào tạo
- Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn ISO, các thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
- Trình bày về nội dung tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, hướng dẫn phương pháp triển khai xây dựng, chuyển đổi ISO 9001:2015 tại Tổng cục.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: từ 13h30-17h00, ngày 04/9/2020 (Thứ Sáu).
- Địa điểm: Phòng 402, tầng 4, nhà N6, trụ sở Bộ Tư pháp.
4. Tài liệu đào tạo
Tài liệu đào tạo được đăng tải trên mục Thông tin nội bộ, Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo thành phần được triệu tập tham dự đầy đủ, nghiêm túc và đúng thời gian quy định./.