Văn bản hướng dẫn chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng năm 2020

01/10/2020
Ngày 30/9/2020, Bộ Tư pháp có Công văn số 3625/BTP-TĐKT về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện như sau:


I. Về tổ chức chấm điểm, xét xếp hạng các cơ quan THADS địa phương
  1. Đối với các Cục Thi hành án dân sự
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn tại Mục III, phần A Công văn số 3527/BTP-TĐKT ngày 30/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020.
- Chỉ đạo các Chi cục THADS trực thuộc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện các mặt công tác, bảo đảm nghiêm túc, chính xác và toàn diện, gửi kết quả về Cục để thẩm định, đánh giá.
- Trên cơ sở kết quả tự chấm điểm của các Chi cục THADS, chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục thẩm định, đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Chi cục, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục xem xét, trình Cục trưởng quyết định xếp hạng đối với các Chi cục.
- Căn cứ kết quả công tác của toàn tỉnh, thành phố, các Cục THADS tổ chức tổng kết, đánh giá, tự chấm điểm theo quy định tại Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan THADS địa phương năm 2020. Sau khi có kết quả tự chấm điểm, Cục THADS gửi kết quả tự chấm điểm về Tổng cục để thẩm định, chấm điểm, dự kiến xếp hạng đối với các Cục THADS và trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành Tư pháp.
2. Đối với các đơn vị thuộc Tổng cục
Trên cơ sở quá trình theo dõi, quản lý, hướng dẫn chuyên môn đối với các Cục THADS; kết quả công tác, điểm tự chấm của các Cục THADS, các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện việc chấm điểm theo các tiêu chí thuộc lĩnh vực chuyên môn do đơn vị được phân công phụ trách; gửi kết quả về Văn phòng Tổng cục để tổng hợp chung, trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hệ thống THADS.
Cách thức chấm điểm của các đơn vị thuộc Tổng cục đối với các Cục THADS sẽ có hướng dẫn riêng)
II. Về bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng
1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và chỉ tiêu
Các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự tổ chức bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận hoặc khen thưởng bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và số lượng theo hướng dẫn tại Mục I, phần B Công văn số 3625/BTP-TĐKT ngày   30/9/2020 của Bộ Tư pháp.
2. Trình tự xét thi đua, khen thưởng
2.1. Đối với các đơn vị thuộc Tổng cục:
 Thủ trưởng đơn vị tổ chức họp đánh giá, bình xét đối với tập thể và cá nhân thuộc đơn vị; gửi hồ sơ về Văn phòng Tổng cục để đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hệ thống THADS xem xét, đánh giá trình Tổng cục trưởng công nhận hoặc khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền; trình cấp có thẩm quyền công nhận hoặc khen thưởng đối với các danh hiệu và hình thức khen thưởng khác.
2.2. Đối với các Cục THADS
- Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cục THADS xét, đề nghị Cục trưởng công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền (danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến đối với tập thể và cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen của Cục trưởng);
- Lập hồ sơ gửi Tổng cục đối với các trường hợp đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng của tập thể Cục, cá nhân Cục trưởng, Phó Cục trưởng (tập thể Lao động tiên tiến đối với Cục THADS, danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen của Tổng cục trưởng);
- Bình xét và lựa chọn các tập thể, cá nhân đủ điều kiện đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng (Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua Ngành Tư pháp, Cờ Thi đua Chính phủ, Chiến sĩ thi đua Ngành Tư pháp,Bằng khen của Bộ trưởng đối với tập thể và cá nhân).
2.3. Thủ tục, hồ sơ
- Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.
- Tài liệu, số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng: thực hiện theo Danh mục tài liệu gửi kèm Công văn này. Khi lập hồ sơ theo danh mục hướng dẫn đề nghị các đơn vị không đóng quyển.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng đề nghị gửi Tổng cục để tổng hợp, thẩm định, đồng thời gửi 01 bộ về Khu vực thi đua để bình xét, suy tôn “Cờ thi đua Chính phủ” “ Cờ thi đua ngành Tư pháp” tại Hội nghị tổng kết tại các Khu vực.
Lưu ý: danh hiệu và hình thức khen thưởng phải có báo cáo riêng. Ví dụ: một tập thể đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và đề nghị Bộ trưởng tặng Bằng khen thì phải có 02 loại báo cáo với tiêu đề riêng (Báo cáo thứ nhất: Đề nghị công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; Báo cáo thứ hai: Đề nghị Bộ trưởng tặng Bằng khen) mỗi loại gửi 02 bộ.
 Đối với tập thể là Cục Thi hành án dân sự, cá nhân là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự khi đề nghị xét, tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, “Cờ Thi đua Chính phủ”, “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp”, “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Bằng khen của Bộ trưởng” phải gửi kèm theo báo cáo thành tích, có ý kiến đề nghị bằng văn bản của lãnh đạo UBND cấp tỉnh là Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (02 bản chính).
3. Thời hạn gửi hồ sơ
- Đối với hồ sơ chấm điểm, xét xếp hạng: trước ngày 10/10/2020;
- Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng: trước ngày 15/10/2020;
            - Tổng cục chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc trong đợt bình xét thi đua cuối năm 2020. Việc xét và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước sẽ được Tổng cục hướng dẫn sau.
Ngoài việc gửi hồ sơ qua đường công văn, các đơn vị đồng thời gửi bản scan có dấu gồm Tờ trình, danh sách, báo cáo thành tích qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: Khu vực các tỉnh Miền núi phía Bắc tranthanhvan@moj.gov; Khu vực các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ: ptttrang@moj.gov.vn; Cơ quan Tổng cục và Khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ duyendtl@moj.gov.vn; Khu vực các tỉnh miền Đông Nam bộ, Khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: chungktk@moj.gov.vn; Khu vực các tỉnh miền Tây Nam bộ: thanhdt@moj.gov.vn;  
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ công chức chuyên quản để được hướng dẫn, giải thích./.