Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự

05/03/2021
Ngày 03/3/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự.

Quy chế gồm 5 Chương, 34 Điều quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn trong kiểm tra thi hành án dân sự. Quy chế này áp dụng cho kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất trong Hệ thống thi hành án dân sự bao gồm:  Tự kiểm tra; Kiểm tra nội bộ; Kiểm tra của cấp trên; Kiểm tra công vụ.

Quy chế này áp dụng cho cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thay thế Quy chế về kiểm tra trong Thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-TCTHADS ngày 25/01/2019, Quy chế kiểm tra công tác tài chính, kế toán trong lĩnh vực Thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 309/QĐ-TCTHADS ngày 25/3/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Về phần tổ chức thực hiện:
Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục có trách nhiệm giúp Tổng Cục trưởng triển khai thực hiện Quy chế này. Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra; định kỳ 06 tháng, 12 tháng tổng hợp, báo cáo công tác kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trước ngày 25 của tháng cuối cùng thuộc kỳ báo cáo (mẫu số 52/BC-TCTHADS), tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo công tác kiểm tra của Hệ thống Cơ quan Thi hành án dân sự.

Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức cập nhật quyết định kiểm tra, kết luận kiểm tra và thông tin liên quan đến kiểm tra lên cơ sở dữ liệu điện tử về kiểm tra thi hành án dân sự; giúp Lãnh đạo Tổng cục phân quyền quản lý người dùng; tổ chức quản lý, khai thác và phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo các điều kiện cần thiết để vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về kiểm tra thi hành án dân sự.

Các đơn vị thuộc Tổng cục theo dõi, tổng hợp, đánh giá công tác kiểm tra của các Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra; định kỳ 06 tháng, 12 tháng tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về công tác kiểm tra trước ngày 25 của tháng cuối cùng thuộc kỳ báo cáo (mẫu số 53/BC-CTHADS và mẫu số 54/BC-CCTHADS).

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Quy chế tại cơ quan; báo cáo những khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế này./.