Thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2024

13/03/2021
Ngày 11/3/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-TCTHADS Kế hoạch Thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2024.

Với mục đích sẵn sàng đáp ứng về công nghệ, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của mạng Internet, thay thế địa chỉ Internet IPv4 đã cạn kiệt; là cơ sở để nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thực hiện việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên mạng Internet của Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS); thống nhất nội dung, cách thức triển khai, lộ trình thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Hệ thống THADS.

Việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Hệ thống THADS chia thành nhiều giai đoạn, có lộ trình, phương án cụ thể, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của Hệ thống THADS. Quá trình thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 phải đảm bảo kết nối Internet được thông suốt, an toàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:
1. Giai đoạn chuẩn bị: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi tiến hành chuyển đổi IPv4 sang IPv6.

2. Giai đoạn kết nối, thử nghiệm: Kết nối, định tuyến quảng bá số hiệu mạng (ASN), dãy địa chỉ IPv6 trên Internet. Thử nghiệm chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho một số ứng dụng, thiết bị trong mạng LAN.
 
3. Giai đoạn chuyển đổi chính thức: Chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Hệ thống THADS.
 


Cũng theo Kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Tổng cục THADS và Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp khi có yêu cầu trong quá trình thực hiện chuyển đổi.

Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Tổng cục THADS làm đầu mối, tham mưu, giúp Lãnh đạo Tổng cục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp có trách nhiệm thực hiện và báo cáo tiến độ triển khai thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Hệ thống THADS.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Chi tiết tại file đính kèm./.
 
File đính kèm